Szentek ünnepei

Szűz Mária miséje

Népénekek Szűz Máriáról

Ájtatosságok Szűz Máriáról

Elmélkedések Szűz Máriáról

Szentek közös miséje

Szentek közös miséje a húsvéti időben

Apostolok közös része

Egyháztanítók közös része

Egy vértanú közös része

Több vértanú közös része

Püspök-hitvallók közös része

Hitvallók közös része

Szüzek és szent asszonyok közös része

Szent Angyalok közös része

Január 2. | Nagy Szent Vazul és Naziánzoszi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók

 • Kötelező emléknap, fehér.

  A keleti egyház nagy doktorai. Jóbarátok, életszentségben, tudásban egyformán nagyok. A tévtanításokkal szemben Krisztus istenségének védelmezői. Írásaik a hittudomány gazdag kincsestárát jelentik. Szent Vazul (Bazil) a keleti szerzetesség és liturgia egyik atyja. Vazul meghalt 379-ben, Gergely 390-ben. Szent Vazul így buzdított a zsoltáréneklésre: „A zsoltárokból mindent megtanulhatsz: a ragyogó lelki erősséget, a teljes igazságosságot, a mértéktartást, a tökéletes okosságot, a bűnbánat módját és a szomorúság mértékét. Mindent megtanulhatsz belőlük, ami jót csak tehetsz. Ez a tökéletes teológia, jövendölés Krisztus testében való eljöveteléről, figyelmeztető az ítéletre, remény a feltámadásra, félelem a büntetéstől, a dicsőség ígérete, a misztériumok feltárása.”

Január 3. | Jézus Szent Neve

 • Választható emléknap, fehér.

  Szent Józseffel és Szűz Máriával Gábor főangyal közölte, hogy a megtestesül Igének, az emberi nem Megváltójának nevet kell adni, amelynek tartalmát Szent Máté így adja meg: „Ő szabadítja meg népét bűneitől” (Mt 1,21). Szent Péter szerint: „Nem adatott nekünk más név az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne” (ApCsel 4,12). Szent Pál pedig azt tanítja, hogy „neve fölötte áll minden névnek” (Fil 2,9), hiszen Isten nevével azonos tisztelet illeti meg. Assisi Szent Ferenc nyomán Sienai Szent Bernardin és Kapisztrán Szent János sokat fáradozott e névnek a megünnepléséért. 1456. július 22-én, Nándorfehérvárnál a keresztény sereg ajkán Jézus nevével, zászlóján a Jézus-monogrammal (IHS) győzött. Zsolozsmáját XIII. Ince pápa 1721-ben az egész Egyházra kiterjesztette. Ünnepét Szent X. Piusz pápa helyezte át január 2-ára vagy az azt követő vasárnapra. Ünnepe, amely 1969-ben kimaradt a naptárból, újra visszakerül a mai napra, melyen a szentmise és a zsolozsma mellett litániáját is különös buzgósággal imádkozzuk.

Január 7. | Penaforti Szent Rajmund áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.
  Meghalt 1275-ben. Domonkos-rendi szerzetes, jogász. Kora gyóntatóinak kézikönyvet írt.

Január 13. | Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító

 • Emléknap, fehér.

  Meghalt 367-ben. Poitiers püspöke, küzdött a tévtanítások ellen, ezért száműzetést szenvedett. Értékesek fennmaradt írásai, himnuszai.

Január 15. | Remete Szent Pál

 • Választható emléknap, fehér.

  A 4. században élt. Az egyiptomi remeteszerzetesség egyik atyja. Az ő pártfogásába ajánlotta magát a középkorban alakult pálos rend, az egyetlen magyarországi szerzetescsalád. Ereklyéit a budaszentlőrinci főkolostorukban őrizték.

Január 17. | Szent Antal apát

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 356-ban. Az egyiptomi szerzetesség atyja, Remete Szent Pál jó barátja. Mindenét szétosztva a sivatagba vonult vezekelni. Tanítványok gyűltek köréje, így lett a szervezett remeteélet pátriárkája. Életrajza századokon át volt a tökéletességre törekvők vezérkönyve.

Január 18. | Szent Margit szűz

 • Ünnep, fehér.

  Meghalt 1270-ben. Apja IV. Béla volt, a tatárjárás és újjáépítés korának királya. Margit Domonkos-rendi apáca lett, apja kívánságára sem hagyta el a kolostort, ahol vezeklésben és szeretet-szolgálatban emésztette föl magát, mint élő áldozat a szenvedő magyar nemzetért. A ma róla elnevezett szigeten élt és halt meg, ezért Budapest védőszentje.

 • Ma új örömben egyesül (Himnusz)
  Novo sacrata gaudio
  Dallam: Budai Psalterium, XV. század.
  Forrás: ÉE 260 (325. old.)
 • Pannóniában nőtt (Népének)
  Dallam: Bozóky Mihály.
  Forrás: ÉE 261 (326. old.)
 • Isten, hazánkért (Népének)
  Dallam: Náray György.
  Forrás: ÉE 258 (323. old.)

Január 20. | Szent Fábián pápa, vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 250-ben. 236-től Róma püspöke, a Callixtus-féle katakombákban temették el.

Január 20. | Szent Sebestyén

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 288-ban. A császár szolgálatában állt, mint katonatiszt, hitéért vértanúhalált szenvedett, nyilakkal átverve szokták ábrázolni. A Via Appia mellett nyugszik.

Január 20. | Esztergomi Boldog Özséb áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1270 január 20. Esztergomban született 1200 körül derék és előkelő szülőktől. Sokat virrasztott, és minden idejét Isten tiszteletére, elmélkedésre vagy tanulásra fordított ifjú korától. Érdemeiért korán esztergomi kanonoknak nevezték ki. Gyakran vendégül látta a magányosan barlangokban lakó remetéket, akiknek társaságát annyira megkedvelte, hogy elhatározta, ő maga is elhagyja a világot. A tatár járás után 1245 táján társaival a Pilisbe vonult remetének. 1250-ben a magyar remetéket egybegyűjtötte, és Esztergom közelében a Szent Kereszt tiszteletére kis templomot és monostort épített, melyet sírjával együtt a törökök valószínűleg már 1526-ban elpusztítottak. Folyamatos tisztelete miatt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2004. november 16-án, a Pálos Rendi Naptár megerősítése alkalmával engedélyezte, hogy őt a boldogok között tisztelhessük.

Január 21. | Szent Ágnes szűz és vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 304 körül. Róma egyik legtiszteltebb vértanú szentje. Gazdag család gyermeke, alig 13 évesen lett a tisztaság vértanúja. A gyenge Ágnes megszégyenítette a világ erőseit. Az ünnepén megáldott bárányok gyapjújából készül a pallium, melyet Szent Péter sírjára helyeznek először, s innen adományozza a pápa egyes püspököknek. A pallium kifejezi a közösséget Péterrel és mindenkori utódjával.

  Részletek Ágnes zsolozsmájából:
  „Annak vagyok eljegyezve, akinek angyalok szolgálnak, kinek szépségét a nap és a hold csodálják. Megtartom hozzá való hűségemet, s magamat teljes odaadással őnéki adom. Jobbomat és nyakamat drágakővel ékesítette, jelet tett arcomra, hogy már senkit magamhoz ne engedjek. Már testem a testével egyesült (a szentáldozásban), s arcomat az ő vére ékesíti. Gyűrűjével eljegyzett engem az én uram, Jézus Krisztus, s mint menyasszonyát, koszorújával ékesített. Midőn őt szeretem, tiszta vagyok, s ha magamhoz veszem őt, szűz maradok.”

  Szent Ágnes pedig a tűz közepén állva kitárt karokkal imádkozott: „Hozzád könyörgök, ó mindenható, szentségtörő zsarnok fenyegetéseit kikerültem, a testi tisztátalanságok között szeplőtelen ösvényen áthaladtam. Íme, már jövök hozzád, akit szerettem, akit kerestem, akit mindig óhajtottam. Amire vágytam, immár látom; amiben reménykedtem, azt most már birtoklom. Vele egyesülök a mennyben, akit a földön teljes odaadásommal szerettem!”

 • Ágnes, a boldog tiszta szűz (Himnusz)
  Dallam: Budai Psalterium, XV. század.
  Forrás: ÉE 262 (327. old.)

Január 22. | Szent Vince vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Diákonus volt, a mai spanyol földön szenvedett vértanúhalált a 3. század vége felé.

Január 22. | Boldog Batthyány Strattmann László családapa

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt Bécsben 1931. január 22. Dunakilitiben született 1870. október 28-án. Az orvosi diploma megszerzése után magánkórházat alapított Köpcsényben (Kittsee, Ausztria) és Körmenden, szembeteg emberek számára. A szegény betegeket ingyen gyógyította, sőt anyagilag is segítette őket. Házas és családi élete példamutató volt. Gyermekeiket igaz keresztény szellemben nevelték. Mindvégig állhatatos volt az imádságban és az áldozatos felebaráti szeretet gyakorlásában.

Január 24. | Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító

 • Kötelező Emléknap, fehér.

  Meghalt 1622-ben. A megújuló francia egyház egyik vezéralakja, Genf püspöke. Hitvédő, rendalapító, kora lelkiségének formálója. A katolikus írók pártfogója. „Filótea” című könyve ma is a legelterjedtebb lelki könyvek egyike.

Január 25. | Szent Pál apostol megtérése

 • Ünnep, fehér.

  „Pálforduló.” Saul, a buzgó farizeus Isten kegyelme által megtér a damaszkuszi úton (ApCsel 9). A keresztények üldözőjéből a népek apostola, Pál lett. Ahogy Pál, így vele együtt mi is elmondhatjuk: „Tudom, kinek hittem, s ezért biztos vagyok.” (3Tim 1).

  Szent Ágoston beszédéből: A keresztények üldözőjéből Krisztus hirdetője lesz. Leteríti Krisztus az ő üldözőjét, hogy Egyházának tanítójává tegye. Megüti őt, hogy meggyógyítsa. Megöli őt, hogy életre keltse. István első vértanú megöletésénél úgy volt ott Pál, hogy minden megkövezőnek a ruháját ő őrizte: ezzel mindegyiket segítette, mintha nem lenne elég néki, hogy saját kezével kövezze őt, hanem minden kövezőnek kezére akart járni. De íme, Krisztus hangja szól az égből: földre sújtja őt, hogy azután fölemelje.

 • Alleluja. V. Szent Pál apostol (Alleluja)
  Magnus Sanctus Paulus
  Forrás: ÉE 828. old., GH 466 (427. old.)
 • Pálforduló ünnepnapján (Népének)
  Dallam: Gimesi gyűjtemény.
  Forrás: ÉE 263 (328. old.)

Január 26. | Szent Timóteusz és Titusz püspökök

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Pál apostol tanítványai, egyik az efezusi, másik a krétai egyház élén állt. Hozzájuk intézte Szent Pál híres apostoli leveleit.

Január 27. | Merici Szent Angéla

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1540-ben. Olasz, Szent Ferenc harmadrendjének tagja, Szent Orsolya pártfogása alatt társaságot alapít a szegény leányok nevelésére.

Január 28. | Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1274-ben. Nápolyban tanult, majd szent Domonkos rendjének tagjaként Párizsban és Kölnben folytatta tanulmányait. A középkor legtudósabb teológusa, „angyali doktor”, a skolasztika fejedelme. Egyetemi tanár Párizsban. Filozófiai, teológiai tanítása napjainkig irányadó. Az Oltáriszentség nagy hittudósa. Főműve a Summa Theologica, ebben a keresztény hitet tudományos rendszerbe foglalta.

Január 31. | Bosco Szent János áldozópap

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1888-ban. A gyermekek vallásos nevelésére alapított társaságot.

Február 2. | Urunk bemutatása a templomban

 • ######Gyertyaszententelő Boldogasszony. Ünnep, fehér.

  Tanítás az ünnepről:

  1. Az ünnep eredete: A keleti liturgiában Hypapante (=találkozó) néven már a 4. században tartották, s hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is.
  2. A bemutatás ünnepe: Mária karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben előírt módon bemutatta a jeruzsálemi templomban a tisztulási áldozatot, s gyermekét fölajánlotta Istennek.
  3. A találkozás ünnepe: Jézus születésekor csak a csodálkozó pásztorok képviseletében találkozott választott népével. Ma a szent törvények értelmében találkozik a templomban a papsággal és a prófétákkal (Simeon, Anna), a maga örök papságának és prófétai méltóságának előre hirdetőivel és előképeivel. Alázatosságból és az emberi természet teljes fölvételének megmutatására vállalja az előírt szolgálatot, de valójában az ő jelenléte szenteli meg a szent helyet, ezáltal lesz teljessé a Sion-hegyi templom szerepe a történelemben.
  4. A beteljesedés ünnepe: A babiloni fogság után a próféták azzal vigasztalták a népet, hogy az újjáépült templom ugyan nem lehetett oly szép, mint a Salamon által épített régi templom, de sokkal nagyobb kitüntetésben lesz része: a várva-várt Messiás itt fog megjelenni. Ma valóban megjelenik templomában az Úr. Simeon és anna személyében a választott nép boldogan fogadja azt, akire a századok vártak.
  5. Az egyház ünnepe: Eddig a karácsonyi kisdedet a szent család zártságában szemléltük. Most eljön, hogy boldog örömben találkozzék a teljes közösséggel, az Egyházzal. Az ünnepi liturgia legmélyebb gondolata az, hogy e napon találkozott össze a Vőlegény (Jézus) és a Menyasszony (az Egyház). A templom most lakodalmas ház, melyben együtt ünnepeljük ezt a találkozást.
  6. A fény ünnepe: A gyertyaszentelés és a gyertyás körmenet az ünnepi fények felvonulása. A gyertyák fénye Máriát is ünnepli, mert ő hozza a templomba „a népek megvilágosítására” szolgáló igazi Fényt. Az 5–6. századból való prédikáció így biztat: „Gyújtsatok örömmel világosságot az igazi Világosságnak. Fénnyel a kezünkben akarunk elébe menni, mint a világosság gyermekei, gyertyáinkat az igazi Világosság elé hozzuk. Senki se maradjon el a gyertyás körmenetektől, hogy azok fénye jelezze a Megváltó isteni fényét, mely mindent örök fényességgel áraszt el, s jelezzük vele lelkünk tisztaságát, amellyel Krisztus elé járulunk.”

  E szép ünnep a karácsonyi liturgia méltó befejezése. Csillagfényes szent estével kezdődött ez a liturgia, most mélyértelmű öröménekekkel kísért gyertyafényes misében fejeződik be. Aki szívvel-lélekkel részt vesz ezen az istentiszteleten, belső megindulással és lélekben megerősödve hagyja el az Isten házát, s magával viszi mindennapi életébe a született Krisztus fényét. Mind a papságnak, mind a népnek szent feladata, hogy — bár az ünnep nem kötelező —, a gyertyaszentelő mise gondos megtartásával őrizzék liturgiánk e fölemelő szertartását.

 • Ó, Sion, templomod (Népének)
  Adorna thalamum
  Dallam: Bozóki Mihály, 1797. (Vö. SzVU 164)
  Forrás: ÉE 674 (831. old.)
 • Fény a népek világosságára (Processziós ének)
  Lumen ad revelationem gentium
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Lk 2,32.29–32
  Forrás: ÉE 675 (831. old.), GH 64 (62. old.)
 • Ki negyven nap előtt (Népének)
  Dallam: 17. század, Kersch Ferenc, 1902 szerint (Vö. SzVU 163).
  Forrás: ÉE 676 (832. old.)
 • Befogadtuk, Isten (Introitus)
  Suscepimus Deus
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 47,10.2.11.13.15
  Forrás: ÉE 677 (834. old.), GH 65 (63. old.)
 • Befogadtuk, Isten (Graduále)
  Suscepimus
  Bibliai szakasz: Zs 47,10–11
  Forrás: ÉE 631 (775. old.), GH 66 (64. old.)
 • Alleluja. V. Az agg Simeon (Alleluja)
  Senex Puerum
  Forrás: ÉE 835. old., GH 67 (64. old.)
 • Ígéretet kapott Simeon (Kommunió)
  Responsum accepit
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Lk 2,26.29–32
  Forrás: GH 68 (64. old.)
 • Jézus bemutatásának ünnepére (Elmélkedés)
  Forrás: ÉE 1113. old.

Február 3. | Szent Balázs püspök, vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  1. század. Örményországban élt, hitéért Diocletianus császár borzasztó kínzások után lefejeztette. Torokbajban és más betegségekben szoktak a hívők közbenjárásáért fohászkodni. A „Balázs-áldás” szentelmény, mely az egészségünkért való imádsághoz hozzáadja az Egyház és a közbenjáró Szent érdemeinek támogatását.

Február 3. | Szent Anszgár (Oszkár) püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 865. február 3. Galliában született a IX. század elején; a Corbie-i kolostorban nevelkedett. 826-ban Dániába ment a hitet hirdetni, de csekély sikerrel járt. Svédországban már jobb eredményt ért el. Hamburg püspökévé választották, IV Gergely pápa e tisztében megerősítette, és követül küldte Dániába és Svédországba. Az evangélium hirdetése közben sokat szenvedett, de a szenvedéseket erős lélekkel viselte el.

Február 5. | Szent Ágota szűz és vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  251-ben, Szicíliában szenvedett vértanúhalált. A Rómában különösen tisztelt négy vértanú szent (Cecília, Lúcia, Ágnes, Ágota) egyike.

Február 6. | Miki Szent Pál és társai vértanúk

 • Kötelező emléknap, piros.

  Az első japán keresztények közé tartozó Pált 25 társával együtt Nagaszakiban keresztre feszítették 1597-ben.

Február 8. | Emiliáni Szent Jeromos áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1537-ben. Árva gyermekek és szegények gondozásával foglalkozó, szent életű olasz pap.

Február 8. | Bakhita Szent Jozefina szűz

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1947. február 8. Szudánban (Afrika) született Darfur vidékén Jebel Agilere helység közelében 1868 körül. Mint kislányt elrabolták, és többször eladták afrikai rabszolga kereskedőknek, akiknél kegyetlen rabszolgasorsban volt része. Végül megszabadulva, Velencében megkeresztelkedett, és szerzetesnő lett a Canossai Szeretet Leányai nővéreknél. Jószívű és segítőkész volt mindenki iránt.

Február 10. | Szent Skolasztika szűz

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 547 körül. Szent Benedek nővére, a bencés apácák megalapítója. Kiváló volt alázatos elvonultsága és Isten iránti bizalommal teljes szeretete.

Február 11. | Szűz Mária lourdesi megjelenése

 • Választható emléknap, fehér.

  1. február 11-én, majd még tizenhétszer jelent meg a Boldogságos Szűz Bernadette Soubirous-nak, Lourdes délfrancia városka mellett egy barlangnál. Az egyszerű lányon keresztül Mária a bűnösöket megtérésre hívta, a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját megerősítette, és számos csodájával korunkat is a természetfölötti valóságra, Isten hatalmára figyelmeztette.

Február 14. | Szent Cirill szerzetes és Metód püspök

 • Ünnep, fehér.

  A szláv népek apostolai, Európa társ-védőszentjei. A görög földön született testvéreknek köszönhető a szláv írás, liturgia, bibliafordítás is. Mindketten találkoztak a honfoglalás előtt a mai orosz földön lakó magyarokkal, s életszentségük azokra mély benyomást tett. Cirill 869-ben, Metód 885-ben halt meg.

Február 17. | A Szervita Rend hét szent alapítója

 • Választható emléknap, fehér.

  A hét firenzei nemes ifjú előbb remete, majd 1240 körül rendet alapít a Fájdalmas Szűz tiszteletének ápolására.

Február 21. | Damiáni Szent Péter püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1072-ben. Gyermekkorától feltűnő buzgóságot mutatott, bencés lett, majd bíboros, a pápaság nagy támasza. Az egyházi reformokért keményhangú írásokban küzdött.

Február 22. | Szent Péter apostol székfoglalása

 • Ünnep, fehér.

  A 4. században keletkezett római ünnep, mely az apostolokra alapított Egyház egységét hirdeti. Imádkozzunk Szentatyánkért, a pápáért is, hogy tanító szava mindig útmutatás legyen számunkra.

  Nagy Szent Leó pápa beszédéből: „Miután a tizenkét apostol a Szentlélek által a nyelvek adományát elnyerte, midőn felosztották egymás között a világ részeit, hogy az evangéliummal az egész földet áthassák, Szent Péter, az apostoli rend feje a római birodalom fellegvárába, fővárosába rendeltetett, hogy az igazság fénye — melynek minden nép üdvösségére fel kellett ragyognia —, magától a főtől hatékonyabban áradjon szét a testbe az egész világon. Onnan kellett a filozófiai téveszméket eltaposni, onnan kellett a földies bölcsesség hiúságait elszéleszteni, onnan kellett a démonok kultuszait megszégyeníteni, ahol korábban mintegy összegyülekezett minden babonaság és tévedés. Ne félj hát, Péter, e városba jönni, a kereszt győzelmi jelét Rómában kitűzni, ahol isteni előrendeléssel a főhatalom tisztessége és a kínhalál dicsősége vár reád!”

 • Alleluja. V. Te Péter vagy (Alleluja)
  Tu es Petrus
  Forrás: ÉE 837. old., GH 467 (427. old.)
 • Te Péter vagy (Traktus)
  Tu es Petrus
  Forrás: ÉE 837. old., GH 468 (428. old.)

Február 23. | Szent Polikárp püspök, vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 155 körül. Szent János evangélista tanítványa, Szmirna püspöke, fontos láncszem az apostoli hit átadásában. A haláláról szóló írás a vértanúk legrégibb okmánya.

Február 24. | Szent Mátyás apsotol

 • Ünnep, piros.

  Az Úr feltámadása után választották az apostolok maguk közé a hűtlen Júdás helyére, hogy az Úrtól rendelt tizenkettes szám teljessé váljék. Júdeában, majd Etiópiában hirdette a hitet. A pogányok megkövezték, majd bárddal lefejezték.

Március 4. | Szent Kázmér

 • Választható emléknap, fehér.

  A lengyel király fia, tisztaságban és önkéntes szegénységben élt. Az Oltáriszentség és a Szent Szűz nagy tisztelője.

Március 4. | Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Halálának dátuma bizonytalan, 1951. március 4. vagy 1953. január 11. Hatvanban született 1892. január 2. Rómában teológiai és jogi diplomát, filozófiából doktorátust szerzett. Az I. világháború miatt Innsbruckban szentelték diakónussá 1915. október 27-én, másnap pedig pappá. Csernoch János bíboros, hercegprímás központi szolgálatra rendelte az ifjú papot, aki előbb levéltárosként és szertartóként, később titkárként és az esztergomi érseki szentszék jegyzőjeként végezte szolgálatát. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás 1933-tól többször indítványozta Meszlényi Zoltán püspökké szentelését, ám csak 1937. október 28-án történik meg az esztergomi.bazilikában. Serédi Jusztinián halála után Mindszenty József lett az esztergomi érsek, aki megerősítette Meszlényi püspököt minden betöltött hivatalában. Miután Mindszenty bíborost letartóztatták, 1950-ig Drahos János kanonok vette kézbe az egyházmegyei ügyek irányítását. 1950. június 17-én a káptalan Meszlényi Zoltánt választotta meg az egyházmegye kormányzására. Tizenkét nappal később Meszlényi püspököt letartóztatták, antidemokratikus magaviselet vádjával. 1950. július 13-án a kistarcsai internálótáborba szállították, ahol ismeretlen körülmények között szenvedett és halt meg. Exhumálása és földi maradványainak esztergomi eltemetése 1966. június 24-én zajlott, egyszerű körülmények között.

Március 7. | Szent Perpétua és Felicitász vértanúk

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghaltak 203-ban. Perpétua előkelő asszony, Felicitász hűséges szolgálója volt. Karthágóban szenvedtek vértanúhalált, az ősegyház legtiszteltebb vértanúi közé tartoztak.

Március 8. | Istenes Szent János szerzetes

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1550-ben. Spanyol szerzetes, a szegények gondozása volt szívügye.

Március 9. | Római Szent Franciska

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1440-ben. Családanya, majd a szeretetszolgálatnak szenteli magát, s e munkára rendet alapít. A gépjárművezetők védőszentje.

Március 17. | Szent Patrik püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 461-ben. Az írek apostola, az ő munkája nyomán lett Írország a „szentek szigete”.

Március 17. | A győri Könnyező Szűz Mária

 • Választható emléknap, fehér.

  Walter Lynch, az írországi Clonfert püspöke a Cromwel Olivér-féle keyetlen üldözés idején elmenekült hazájából, és magával hozta a szülővárosából származó Mária-képet. A hazátlan püspök a töröktől feldúlt Magyarországon, Püski János győri püspöknél talált otthonra, aki 1655-ben győri kanonokká nevezte ki. 1663-ban temették el a győri székesegyházban. A sírja fölött elhelyezett Mária-kép 1697. március 17-én, Szent Patriknak, Írország apostolának és védőszentjének ünnepén reggel 6 órától 9 óráig véres könnyeket hullatott, s még ebben az évben elkezdődött az ír katolikusok üldözésének legvéresebb időszaka. A győri székesegyház ez időtől fogva vált búcsújáró hellyé, és ma is buzgó tisztelet övezi a kegyképet, amely a Zichy Ferenc püspök által 1767-ben épített márványoltár felett az északi hajóban nyert elhelyezést.

Március 18. | Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 386-ban. A tiszta katolikus hit nagy harcosa, az ariánusok ezért háromszor száműzték. Fennmaradt híres hitmagyarázata, bevezetése a keresztény misztériumokba, hittanulók számára.

Március 19. | Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

 • Főünnep, fehér.

  Dávid királyi házából származott, Jézus nevelőatyja lett. Munkára, alázatosságra, tisztaságra biztat. Tisztelete viszonylag újkori, a 14. századtól terjed. Kérjük őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek Krisztusnak, úgy legyen oltalmazója az ő Egyházának is.

  Szent Bernát beszédéből: „Emlékezzünk az ószövetségi József pátriárkára, kihez nemcsak nevében, hanem tisztaságában és kedvességében is hasonlított a szent Szűz Jegyese. Ahogy az megőrizte a sértetlen tisztaságot, úgy József is tisztán őrizte Máriát. Ahogy József gondviselője lett a népnek, s gabonával látta el őket a sanyarúság idején, úgy József is gondviselője a Messiásnak, majd a mennyből jött égi Kenyeret megőrizve, átadta az egész világnak. Hű és okos szolga ő valóban, akit az Úr anyjának támaszul, az Ige emberi testének gyámolul, az üdvösségterv végrehajtásában munkatársául állított.”

 • Boldog ember (Traktus)
  Beatus vir
  Forrás: GH 469 (428. old.)
 • Áldunk, Isten jó szolgája (Népének)
  Dallam: Magyar Cantionale.
  Forrás: ÉE 264 (329. old.)

Március 23. | Mongrovejói Szent Turibius püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1606-ban. Spanyol származású, az Újvilágban térített nagy buzgalommal.

Március 25. | Gyümölcsoltó Boldogasszony

 • Urunk születése hírüladásának főünnepe, fehér.

  E napon ünnepli az Egyház a megváltás hajnalát, Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen Fogantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természetfölötti élet csírája. A Szűzből anya lesz, anélkül, hogy megszűnnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély titok hatja át, mely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről megemlékezik (az Úranygyalában, a Hiszekegyben) mélyen meghajlunk. A mai ünnep időpontját a karácsony napja határozza meg. A legrégebbi ünnepek egyike.
  Nagy Szent Leó pápa beszéde alapján: „Mivel a Sátán cselével az embert becsapva őt megfosztotta isteni ajándékaitól és a halhatatlanság adományától, Isten titokzatos elhatározásának elrendelésével – mert ő változhatatlan, és szent akaratát nem lehet jóságától megfosztani –, eredeti szándékát mélyebb értelmű misztériummal valósította meg. Eljövén tehát az idő, mely az ember megváltására előre elrendeltetett, leszáll a földre Jézus Krisztus; mennyei trónjáról alászállva, de az Atya dicsőségét ott nem hagyva; aki láthatatlan saját valóságában, most láthatóvá lett a miénkben; a megfoghatatlan megfoghatóvá akart lenni; aki minden idők előtt volt, időbeli létet kezdett; a mindenség Ura szolgai alakot öltött; a szenvedni nem tudó Isten nem tartotta magához méltatlannak, hogy szenvedni tudó emberré legyen; hogy ő, a halhatatlan magát a halál törvénye alá vesse.”
  A görög liturgia így dicsőíti az ünnepet: „Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az örök titoknak megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal isteni kegyelmet hirdet. Azért mi is vele együtt az Istenszülőnek kiáltsuk: Üdvözlégy, malaszttal teljes, az Úr van teveled!”

  E napon az ádventi Roráte-misét énekelhetjük, Alleluja helyett azonban Traktust éneklünk.

 • Örvendezzél, Szűz Mária (Traktus)
  Gaude, Maria
  Forrás: ÉE 678 (840. old.), GH 470 (429. old.)
 • Alleluja. V. Szülésed után (Alleluja)
  Post partum
  Forrás: ÉE 642 (791. old.), GH 419 (390. old.)
 • Alleluja. V. Üdvözlégy, Mária (Alleluja)
  Ave Maria
  Bibliai szakasz: Lk 1,28.42
  Forrás: ÉE 642 (791. old.), GH 420 (391. old.)
 • Mikor Máriához az Isten angyala (Népének)
  Dallam: 17. századi, erdélyi népi gyűjtés szerint.
  Forrás: ÉE 265 (330. old.)
 • Mária kis hajlékában (Népének)
  Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky.
  Forrás: ÉE 266 (331. old.)

Április 2. | Paolai Szent Ferenc remete

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1507-ben. Tizenhárom éves korától remete, majd követőiből rendet alapít Kalábriában.

Április 4. | Sevillai Szent Izidor püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap.

  Meghalt 636-ban. Bencés szerzetes, majd Sevilla püspöke. Az antik műveltséget írásaival átmentette a középkorba, s a szent tudománnyal összekapcsolta.

Április 5. | Ferreri Szent Vince áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1419-ben. Domonkos-rendi szónok, buzgó térítő Spanyolországban. több ezren tértek meg beszédeinek hatása alatt.

Április 7. | De la Salle Szent János áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1719-ben. A keresztény Iskolatestvérek rendjének alapítója.

Április 11. | Szent Szaniszló püspök és vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 1079. Lengyelországban született 1030 körül. Párizsban tanult. Pap, majd 1071-ben Lambert, krakkói püspök utóda lett. Mint jó pásztor kormányozta egyházmegyéjét, segítette a szegényeket, évente látogatta papjait. Boleszláv király, akinek bűneit a szemére hányta, megölette.

Április 13. | Szent I. Márton pápa, vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 656-ban. Az umbriai Todiban született. Mint a római papság tagját, 649-ben Péter székére választották meg. Már abban az évben zsinatot tartott, amelyen elítélték a monotheléta tévedést. II. Konstantin császár 653-ban elfogatta, és Konstantinápolyba vitette. Végül Kerzoneszoszra száműzték.

Április 16. | Szent Bernadett szűz

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1878-ban. A lourdesi jelenések boldog kitüntetettje szerzetesnő lett, s az egykori pásztorlány alázatosságával, a betegségek türelmes elviselésével jeleskedett.

Április 21. | Szent Anzelm püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1109-ben. Bencés szerzetes, majd Canterbury érseke. Bölcseleti és hittani írásai korfordulót jelentenek a teológiában.

Április 23. | Szent Adalbert püspök és vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 997-ben. Cseh származású szerzetes, Prága püspöke. Miután ellenségei elüldözik, többfelé térített, így hazánkban is. A hagyomány szerint ő bérmálta meg Szent István királyt. A poroszok térítése közben lett vértanú. A lengyel, cseh néppel együtt a magyar is védőszentként (az Esztergom-budapesti Főegyházmegye fővédőszentjeként) tiszteli.

 • Alleluja. V. Szent Adalbert püspök (Alleluja)
  Sancte Adalberte, succurre
  Forrás: ÉE 842. old., GH 471 (430. old.)
 • Adjunk tiszteletet Adalbert (Szent Gellért) püspöknek (Népének)
  Dallam: XVII. századi, erdélyi népi gyűjtés szerint.
  Forrás: ÉE 267 (332. old.)

Április 24. | Szent György vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Katona volt Diocletianus hadseregében. Vértanúságának emlékét a 4. századtól kezdve tiszteli a keleti, majd hamarosan ezután a nyugati egyház is.

Április 24. | Szigmaringeni Szent Fidél vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 1622-ben. Ügyvéd, majd ferences szerzetes és áldozópap. A protestáns Svácban hirdette a katolikus hitet, s szenvedett érte vértanúhalált.

Április 25. | Szent Márk evangélista

 • Ünnep, piros.

  Urunk 72 tanítványa közé tartozott. Unokatestvérének, Pálnak kísérője az antióchiai, majd ciprusi térítőúton. 10 évvel később Rómában a fogoly apostol „munkatársa és vigasza”. Péter apostolnak is tanítványa, evangéliuma Péter tanítását foglalja írásba. Az alexandriai egyház alapítóját tiszteli benne.

  Régi hagyomány szerint e napon tartják a „búzaszentelő körmenetet”, a tavaszi vetések könyörgő megáldását. Ha a körmenet nem vezethető ki a határba, legalább a templomban tartsuk meg e könyörgő ájtatosságot.

Április 28. | Chanel Szent Péter vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 1841-ben. Az óceániai szigetvilág hithirdetője és vértanúja.

Április 28. | Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Grignion Lajos a bretagne-i Montfortban (ma Montfort-sur-Meu) született 1673. január 31-én. Bérmáláskor kapta a Mária nevet. Párizsban szentelték pappá. Miután XI. Kelemen pápa apostoli misszionáriusnak nevezte ki, Franciaország nyugati vidékén az örök Bölcsesség misztériumát , a megtestesült és keresztre feszített Krisztust hirdette. Tanította, hogy az életszentség útja Mária által vezet Jézushoz. 1716-ban hunyt el.

Április 29. | Sziénai Szent Katalin szűz és egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1380-ban. Szent Domonkos harmadrendjének tagja. Önmegtagadó, vezeklő életet folytatott. Egy pestis-járvány alkalmával tanúsított áldozatos szeretete, mély lelkiségről, misztikus életről szóló nagyhatású írásai, az Egyház ügyeiben való aggódása és bölcs tanácsai, a legnagyobb bűnösök megtérését is kieszközlő imádsága és intő szavai egész Európában híressé tették.

Április 30. | Szent V. Piusz pápa

 • Választható emléknap, fehér.

  A trienti zsinat által elhatározott liturgikus reformok végrehajtója. Küzdött a török ellen. Pápaként is alázatos domonkosrendi szerzetes maradt.

Május 1. | Szent József, a munkás

 • Választható emléknap.

  Jézus nevelőatyja, mint kétkezi munkás (ács) a fizikai dolgozók védőszentje.

Május 2. | Szent Atanáz püspök, egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 373-ban. Alexandria püspöke volt, az igaz hitnek, Jézus istenségének tanítását védte rendíthetetlenül Árius eretnekségével szemben. Ezért ötször küldték száműzetésbe. Az egyháztörténelem egyik legjelentősebb alakja.

Május 3. | Szent Fülöp és Jakab apsotolok

 • Ünnep, piros.

  Fülöp előbb Keresztelő Szent János tanítványa volt. Kis-Ázsiában hirdette a hitet, ezért keresztre feszítették. Ifjabb Jakab Jézusnak közeli rokona volt. Jeruzsálem első püspöke. Az Újszövetségi szentírásban olvassuk levelét. 62-ben lett vértanú.

  Részlet Szent Jakab leveléből: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről való, a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás, sem árnyéka a változandóságnak. Ő szabad akaratából nemzett minket az igazság igéjével, hogy mintegy zsengéi legyünk az ő teremtésének. — Legyen minden ember gyors a hallásra, de késedelmes a szólásra és késedelmes a haragra. Elvetvén minden tisztátalanságot és sokféle gonoszságot, fogadjátok szelídséggel a belétek oltott igét, mely meg tudja menteni lelketeket.”

Május 4. | Szent Flórián vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 304-ben. A mai Ausztria területén, Lorchban nyerte el a vértanúság pálmáját: malomkővel a nyakában az Enns folyóba vetették. A tűzoltók védőszentje.

Május 4. | Boldog Ceferinio Giménez Malla vértanú

 • Választható emléknap, piros.

Május 7. | Boldog Gizella

 • Választható emléknap, fehér.

  Szent István király felesége, megözvegyülve a passaui bencés kolostorba lépett, hogy apáca legyen. Itt halt meg hosszú imádságos élet után.

Május 10. | Avilai Szentr János áldozópap és egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Juan de Ávila a dél-spanyolországi Almodóvar del Campóban született 1499-ben. Jogot tanult Salamancában, de el kellett hagynia az egyetemet. Pappá szentelték, örökségét szétosztotta a szegények között. Sevilla érsekének megbízásából mint prédikátor és népmisszionárius kilen éven át járta Andalúziát. Különösen jól ismerte a Szentírást. 1569-ben hunyt el, 1970- ben avatták szentté, 2012-ben pedig XVI. Benedek pápa egyháztanítóvá nyilvánította.

Május 11. | Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal, teljesen Istennek szentelte életét. Örökfogadalmi mottója: „Alleluja! Ecce ego, mitte me!” Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vesz az üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a Társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldözése következne be. 1944. december 27-én elhurcolták és menekítettjeivel együtt a Dunába lőtték.

Május 12. | Szent Néreusz és Akhilleusz vértanúk

 • Választható emléknap, piros.

  Római katonák, akik valószínűleg Diocletianus üldözése alatt szenvedtek vértanúhalált 300. körül.

Május 12. | Szent Pongrác vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  A Diocletianus-üldözések alatt, 14 éves gyermekként vállalta a vértanúhalált.

Május 13. | A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

 • Választható emléknap, fehér.

  Az első világháború szörnyű vérzivatart zúdított az egész világra, sok-sok könnyet, gyászt, fájdalmat és ínséget okozva. 1917. május 13-án a portugáliai Fatimában a Szent Szűz megjelent három pásztorgermeknek: Lucia Santos-nak, valamint Francesco és Jacinta Marto-nak, és engesztelésre, imádságra és bűnbánatra szólította őket. A jelenések a következő hónapokban a 13. napon megismétlődtek. Az utolsó jelenéskor, október 13-án történt a „napcsoda”, amelyet előre jelzett a Szűzanya. II. János Pál pápa 2000. május 13-án Fatimában boldoggá avatta Ferencet († 1919. április 14.) és Jácintát († 1920. február 20.) Ünnepük február 20. Lucia 2005. február 25-én költözött az örökkévalóságba.

Május 16. | Nepomuki Szent János vértanú

Május 17. | Boldog Scheffer János püspök és vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Scheffler János tízgyermekes zsellércsaládban született 1887. október 29-én Kálmándon. 1910-ben szentelték pappá, kápláni évei után a római Pápai Geregely Egyetemen doktorált egyházjogból 1912-ben. 1942- ben kinevezték a szatmári egyházmegye püspökévé, majd nagyváradi apostoli kormányzóvá, 1948-ban pedig az újraegyesített Szatmár-Nagyváradi Egyházmegye közös püspöke lett. 1945 novemberében XII. Piusz pápa kinevezte a Győri Egyházmegye püspökévé a vértanúhalált halt Apor Vilmos helyére. Kijelentette, hogy aláveti magát a pápa akaratának, azonban kérte, hogy tekintettel a nehéz helyzetre szeretett egyházmegyéjében maradhasson. 1950-ben Körösbányára, a ferences kolostorba, kényszerlakhelyre vitték, amelyet tilos volt elhagynia. 1952-ben fél évig a bukaresti belügyminisztériumban tartották fogva. Onnan szállították Jilava földalatti börtönébe. Koncepciós pert kezdeményeztek ellene, de a tárgyalásra nem került sor, mert a kínzások és az embertelen körülmények miatt 1952. december 6-án meghalt. Szatmárnémetiben 2011. július 3-án avatták boldoggá.

Május 18. | Szent I. János pápa, vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Az ariánus Nagy Teodorik császár fogságában halt meg 526-ban.

Május 20. | Sienai Szent Bernardin áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  A toscanai Massa Marttimában született 1380-ban. A ferencesek közé lépett, és pappá szentelték. Nagy lelki haszonnal prédikálta végig egész Itáliát. Jézus legszentebb nevének tiszteletét terjesztette. Rendje tanulmányi és fegyelmi ügyeinek előmozdításában nagy érdemeket szerzett, teológiai értekezéseket is írt. Meghalt Aquilában 1444. május 20-án.

Május 21. | Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai, mexikói vértanúk

 • Választható emléknap. piros.

  Szent Kristóf Mexikóban San Rafael Totatiche faluban született 1869-ben. A Katolikus Egyház üldözésének idején huszonegy más áldozópappal, valamint Mexikó különböző vidékéről hozzájuk csatlakozott három világi hívővel, Krisztus Királyt megvallva, a keresztény név iránti gyűlölet következtében, 1927-ben szenvedtek vértanúságot.

Május 22. | Szent Rita

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1457-ben. Hitetlen férjét megtérítette, majd özvegyként apáca lett. Misztikus, homlokán a töviskorona sebét viselte. A családi gondokkal, bajokkal küszködő asszonyok pártfogója.

Május 23. | Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Segesváron született 1892. február 29-én főnemesi család hatodik gyermekeként. Papi pályára lépett. Teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte. 1915. augusztus 24-én szentelték pappá a nagyváradi egyházmegye szolgálatára. Gyulán lett káplán, majd ugyanott hosszú ideig plébános. Megújította a lelkipásztorkodást, felkarolta a szegényeket, ápolta az ökumenikus kapcsolatokat. XII. Piusz pápa 1941. január 21-én nevezte ki győri püspökké. Bátran kiállt a faji megkülönböztetés ellen. Védte és befogadta az üldözötteket. 1945 nagypéntekén, amikor a püspökségre menekült lányokat és asszonyokat védelmezte, egy szovjet katona golyója halálosan megsebesítette. A kórházban megoperálták. Életét felajánlotta áldozatul Egyházunkért, Hazánkért, és megbocsátott gyilkosainak. 1945. április 2-án, húsvéthétfőn halt meg. Ideiglenesen a kármelita templom kriptájában temették el. Csak 1986. május 23-án kerülhetett sor arra, hogy hamvait a Bazilikában eltemessék a már 1948-ban elkészült márvány koporsóba.

Május 24. | Szűz Mária, keresztények segítsége

 • Kötelező emléknap, fehér.

Május 25. | Szent Béda áldozópap, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 735-ben. Angolszász bencés, nagy tudású férfi, az angol történetírás nagyja. Tudásával szentsége versenyzett.

Május 25. | Szent VII. Gergely pápa

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1085-ben. A cluny-i bencés kolostor szerzetese, nagy tehetségével és egyházhűségével több pápa támasza, majd 1073-tól maga is pápa. Az Egyház reformátora, jogainak védelmezője a világi hatalommal (császárral) szemben. Számkivetésben halt meg: látszólag elbukott, mégis ő győzött. Utolsó szavai a zsoltárt idézték: „Szerettem az igazságot, gyűlöltem az igazságtalanságot, azért halok meg számkivetésben.”

Május 25. | Pazzi Szent Mária Magdolna szűz

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1607-ben. Kármelita szerzetesnő, a tökéletesség útján haladt, misztikus adományokkal gazdagon. Jelszava: szenvedni vagy meghalni.

Május 26. | Néri Szent Fülöp áldozópap

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1595-ben. A papi szellem és fegyelem megújítója, a világi papok ima-közösségének (az oratoriánus társaságnak) megalapítója. A szegények, betegek és fiatalok apostola.

Május 27. | Canterbury Szent Ágoston püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 605-ben. Nagy Szent Gergely parancsára ment Angliába, hogy az angolszászoknak hirdesse az evangéliumot. Anglia apostola, egyházának megszervezője.

Május 29. | Szent VI. Pál pápa

 • Választható emléknap, fehér.

  Giovanni Battista Montini a Brescia melletti Concesióban született 1897-ben. 1920-ban szentelték pappá. Rómában végezte tanulmányait, a Szentszék diplomáciai szolgálatában állt. 1937-ben helyettes államtitkárként a második világháború alatt az eltűntek felkutatásával és az üldözöttek megsegítésével foglalkozott. 1955-ben milánói érseknek nevezték ki. Egyházmegyéjében nagy figyelmet fordított a kirekesztettekre. 1958-ban XXIII. János pápa bíborossá kreálta. 1963. június 21-én választották pápává, a VI. Pál nevet vette föl. Folytatta és lezárta a II. vatikáni zsinatot. Az egyházat megnyitotta a modernitással való párbeszédre, és egységben tartotta a zsinat utáni válság idején. 7 enciklikát és számos apostoli buzdítást adott ki. Az evangélium hirdetésének szentelte életét, szenvedélyesen tanúskodott az Úr és az egyház iránti szeretetről. A pápák nyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban hunyt el 1978. augusztus 6-án. Ferenc pápa 2014. október 19-én avatta boldoggá, 2018. október 14-én pedig szentté.

Május 30. | Szent István király ereklyéinek átvitele

 • Választható emléknap, fehér.

  Első királyunk sírját szenttéavatásakor, 1083-ban felbontották, és alamizsnát osztogató jobb kezét épen találták. A szent jobbot először a Bihar megyei Szentjobb kolostorban, majd Székesfehérváron őrizték. A török időben Raguzába jutott, s 1771-ben hozták haza Budavárába. Ma a budapesti Szent István bazilikában őrzik.

Június 1. | Szent Jusztin vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 165 körül. Pogány szülők megtért gyermeke. Filozófus, a pogányokkal szemben védte a hitet két fennmaradt írásában. Rómában halt vértanúhalált.

Június 2. | Szent Marcellin és Péter vértanúk

 • Választható emléknap, piros.

  Meghaltak 303 körül. A Diocletianus-féle üldözések alatt szenvedtek vértnúhalált, borzasztó kínzások után.

Június 3. | Szent Luanga Károly és társai vértanúk

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 1887-ben. Az afrikai Ugandában szenvedtek hitükért vértanúhalált.

Június 4. | Szent Quirinus (Kerény) püspök és vértanú

 • Szombathely: választható emléknap, piros.

  A dél-pannóniai Siscia (Sziszek, ma Horvátország) püspöke volt. Amikor Dioclecianus császár rendeletet adott ki a kereszténység üldözésére, Qurinus elmenekült Sisciából. A felkutatására kiküldött katonák azonban elfogták, és Maximus Praeses elé állították. Az agg sisciai püspök a helytartó minden rábeszélése, fenyegetése ellenére is állhatatos kitartott hite mellett. Erre Maximus börtönbe vetette. Három hónap elteltével Pannónia Prima helytartójához vitték Sabariába (a mai Szombathelyre). Quirinus állhatatosságát azonban Amantius sem volt képes megtörni, s ezért halálra ítélte. A püspöknek malomkövet kötöttek a nyakába, és a Sabaris (ma Gyöngyös) patakba vetették 309-ben. Szent testét a barbár betörések elől menekülő savariai keresztények az V. század elején Rómába mentették. Szombathelyi tiszteletét nemcsak a IV. századi bazilikája, hanem az 1938-ban felszentelt plébániatemplom, a székesegyház egyik oltára és a hívek buzgósága is hirdeti.

Június 5. | Szent Bonifác püspök, vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 754-ben. Angolszász szerzetes, majd missziós püspök, Németország nagy apostola. A frízek ölték meg 52 társával együtt. Teste Fuldában nyugszik.

Június 6. | Szent Norbert püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1134-ben. Könnyelmű fiatalkor után megtérve a premontrei rend alapítója, majd Magdeburg érseke lett. Az egyháztörténelem jeles alakítója.

Június 8. | Prágai Szent Ágnes szűz

 • Választható emléknap, fehér.

  Prágában született 1205-ben. Elutasította II. Frigyes császár házassági ajánlatát, mert elhatározta, hogy Krisztusnak szenteli magát. 1234-ben belépett a klarisszák prágai kolostorába. Szent Klárával igen jó barátságban volt, Klára levelet is írt hozzá. Meghalt 1282. március 2-án, Prágában. IX. Piusz pápa 1874. december 3-án jóváhagyta az emberemlékezetet meghaladó tiszteletét. II. János Pál pápa avatta szentté 1989. november 12-én.

Június 8. | Boldog Sándor István szerzetes, vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Sándor István 1914. október 26-án Szolnokon született, édesapja vasúti alkalmazott volt. Vallásos neveltetésének bölcsője a család mellett a szolnoki ferences főplébánia volt: itt részesült a keresztség, az elsőáldozás és a bérmálás szentségében. Don Boscót és a szaléziakat a Szalézi Értesítőn és más, rákospalotai Don Bosco Nyomdából kikerülő lelki olvasmányokon, hitbuzgalmi lapokon keresztül ismerte meg. 1936. február 12-én lépett be a rákospalota-újpesti Clarisseumba, a Szalézi Társaság házába. 1938. április 1-jén kezdte meg a noviciátust Mezőnyárádon. Első fogadalmát 1940. szeptember 8-án tette le arra, hogy „minél több ifjú lélekbe kitűzhesse Don Bosco fehér, Máriás lobogóját”. Örökfogadalmát 1946. július 24-én tette le, majd tovább végezte munkáját a fiatalokkal és a nyomdában. Letartóztatására 1952. július 28-án került sor. A kihallgatások során kínzásoknak vetették alá. A bírósági tárgyalás 1952. október 28-án kezdődött zárt ajtók mögött; a „pártőrség pere” néven ismert koncepciós eljárásban IV. rendű vádlottként szerepelt, a tizenöt vádlott-társ között ott voltak tanítványai és rendtársai is. A fő vádpont „a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés” volt, Sándor István esetében a hatalom példát akart statuálni, hogy „az egyháziakat távol tartsák a munkásfiataloktól, különösen a diktatúra fegyveres bázisától”. A bíróság őt és még három társát kötél általi halálra ítélte. A másodfokú ítélet ezt helybenhagyta, a kegyelmi kérvényeket egy kivételével elutasították. Sándor Istvánon az ítéletet 1953. június 8-án végrehajtották.

Június 9. | Szent Efrém diákonus, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 373-ban. A szír egyház büszkesége, Edesszában szervezett teológiai iskolát. Híres himnuszaiért a szírek „a Szentlélek hárfájának” nevezték.

Június 11. | Szent Barnabás apostol

 • Kötelező emléknap, piros.

  Ciprus szigetén született, Szent Pál útitársa. Jelen volt a jeruzsálemi zsinaton is, majd Cipruson hirdette az evangéliumot.

Június 13. | Páduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1231-ben. Portugáliában született. A szegénységet hirdető Szent Ferenc követője lett már annak életében. Nagyhatású prédikátor, ugyanakkor a krisztusi egyszerűség és szelídség szentje. Páduában halt meg, azóta is a keresztény nép egyik legkedvesebb patrónusa.

  Szent Antal mondásaiból: „Isten éljen mindig a szívedben. Egy szent sem boldogabb, egy szív sem vidámabb, mint az, ki szívében Istent hordozza. — Életünk hajócskájának horgonya az Istenbe vetett bizalom. Ez biztosít, hogy a hullámok el ne sodorják. — Isten soha meg nem szűnik gyermekeinek Atyja lenni.”

 • Alleluja. V. Íme, Antal, az egyszerű (Alleluja)
  Hic Antonius pauper
  Forrás: ÉE 847. old., GH 472 (430. old.)
 • Föltekintünk a szegénység (Népének)
  Dallam: Amadé László.
  Forrás: ÉE 269 (334. old.)

Június 15. | Árpádházi Boldog Jolán

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1298-ban. Béla királyunk leánya volt, Boleszláv lengyel herceg felesége lett. Ura halála után a klarissza apácák közé lépett, szent élet után mint fejedelem-asszonyuk halt meg.

Június 16. | Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele

 • Szombathely: választható emléknap, fehér.

  A tours-i püspök engedélyével Szent Márton ereklyéinek egy részér Mikes János püspök 1913-ban ünnepélyesen a szombathelyi székesegyházba hozta.

Június 19. | Szent Romuáld apát

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1027-ben. A remeteélet szervezője, a kamalduli remeterend alapítója. Mint hithirdető hazánk határáig eljutott, de egy betegség visszafordította.

Június 21. | Gonzága Szent Alajos szerzetes

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1591-ben. Spanyol szerzetes, a Jézus-társaság tagja. Kimagasló tisztaságban és önfegyelemben töltött élet után a pestis-betegek ápolása közben halt meg, alig 23 éves korában. A fiatalok egyik védőszentje.

Június 22. | Nolai Szent Paulin püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 431-ben. Politikus volt, majd vagyonát szétosztva pap lett. Mint püspök, mindenki vigasztalója, mély tartalmú himnuszok írója.

Június 22. | Fischer Szent János püspök és Morus Szent Tamás vértanúk

 • Választható emléknap, piros.

  Meghaltak 1535-ben. Amikor VIII. Henrik önkénye Angliát elszakítja a római Egyháztól, állhatatosan kitartanak az igaz hit és a pápa melletti hűségben. Ezért végezteti ki a király őket, számos társukkal együtt. Morus Szent Tamás egyúttal a hithű világi tudományosság és humanizmus kiváló képviselője, a katolikus értelmiség egyik példaképe.

Június 24. | Keresztelő Szent János születése

 • Főünnep, fehér.

  A legszentebb Istenanya után mindjárt Keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltásának történetében. „Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál” — hirdeti róla maga az Üdvözítő. Az ő nagysága az Istenember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte járt, és az utat készítette számára. Születését angyal hirdette, és Krisztus már anyja méhében megszentelte Jánost áldott látogatásával. Bűnbánatot hirdet, s az a méltóság éri, hogy ő mutathatja be Krisztust a világnak: Íme, az Isten Báránya! Míg a többi szentnek csak a halála (vagyis mennyei születése) napját ünnepeljük, Jánosnak a földi születésnapját is teljes liturgikus fénnyel üljük, éppúgy, mint a Megváltóét és Máriáét. Eredetileg az Egyház legnagyobb ünnepei közé tartozott, böjttel készültek rá, s mint karácsonynak, három miséje volt. A legújabb időkig parancsolt ünnep volt János vértanúhalálának emléknapja, augusztus 29. János kiemelt tiszteletéről tanúskodnak az ünnepen kívül a neki szentelt templomok, oltárok, egyesületek, a szentmisébe és egyes imádságokba való befoglalása. Gyakori keresztnév. Ünnepén sokfelé tüzet gyújtanak, minthogy maga Krisztus mondta róla: János világító fáklya volt.

 • Anyám méhétől fogva (Introitus)
  De ventre matris
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Iz 49,1–2; Zs 91,1–2
  Forrás: ÉE 679 (850. old.), GH 473 (431. old.)
 • Mielőtt formáltalak téged (Graduále)
  Priusquam te formarem
  Bibliai szakasz: Jer 1,5.9
  Forrás: ÉE 680 (851. old.), GH 474 (432. old.)
 • Alleluja. V. Te, gyermek (Alleluja)
  Tu puer
  Bibliai szakasz: Lk 1,76
  Forrás: ÉE 680 (851. old.), GH 475 (432. old.)
 • Te, gyermek (Kommunió)
  Tu puer
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Lk 1,76. 68–79.
  Forrás: GH 476 (432. old.)
 • Hogy dicsérhessünk könnyű énekszóval (Himnusz)
  Ut queant laxis
  Dallam: Régi magyar himnuszdallam (Budai Psalterium, XV. század), kissé egyszerűsítve.
  Forrás: ÉE 270 (335. old.)

Június 26. | Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 444-ben. A legnagyobb görög egyházatyák egyike. Különösen a nesztoriánus eretnekséggel szemben harcolt Jézus Isten-emberi természetének egységét védve. Az efezusi zsinat lelke, Mária méltóságának védelmezője.

Június 27. | Szent László király

Június 28. | Szent Iréneusz püspök, vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 200 körül. Szent Polikárp (február 23.) tanítványa volt, akinek mestere viszont Szent János apostol. Külön isteni kegyelem, hogy e három szent majdnem két évszázadon át szakadatlanul őrködhetett a katolikus hit folytonosságára és az apostoli hagyomány hamisítatlan tisztaságára. Lyon püspöke, az oroszlánok elé dobva végezték ki.

Június 29. | Szent Péter és Pál apostolok

 • Főünnep, piros.

  Az apostolfejedelmek ünnepe. Simon Krisztus akaratából lett Péterré, Sziklává, hogy az Egyház reá épülhessen. Az apostolok között ő az első, testvéreinek megerősítője a hitben. Rómában lett vértanú, sírja fölött emelkedik a Szent Péter bazilika. A Saulból lett Szent Pál, a népek apostola szintén Rómában lett vértanú. Vértanúságuk valószínű éve 67. „Egyetlen szentség kettős olajága.”

 • Alleluja. V. Te Péter vagy (Alleluja)
  Tu es Petrus
  Forrás: ÉE 837. old., GH 467 (427. old.)
 • Te vagy a Péter (Kommunió)
  Tu es Petrus
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Mt 16,18; Zs 79
  Forrás: GH 478 (434. old.)
 • Két oszlopa igazságnak (Népének)
  Dallam: Magyar Cantionale.
  Forrás: ÉE 274 (339. old.)
 • Péter apostolnak nagy dicséretét (Népének)
  Dallam: Náray György.
  Forrás: ÉE 275 (340. old.)

Június 30. | A római egyház első vértanúi

 • Választható emléknap, piros.

  Az első keresztényüldözés mártírjai, Néró uralma alatt, 64-ben.

Július 2. | Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél

 • „Sarlós Boldogasszony.” Ünnep, fehér.

  Mária megtudta az angyal szavából, hogy rokona, Erzsébet nemsokára szülni fog. Elmegy meglátogatni és segíteni őt. Jézusnak és az ő előhírnökének, Keresztelő Jánosnak első találkozása ez — és Erzsébet méhében „felujjongott a magzat”. A két szent asszony halhatatlan szavakkal (az „Üdvözlégy Mária” második részével, Mária pedig a Magnificattal) hirdeti a világnak a közeli üdvöt. Az Egyház Keresztelő Szent János születésnapjának hajdani nyolcada után ünnepli 1389 óte e kedves ünnepet.

 • Köszöntsük most Szűz Máriát (Népének)
  Dallam: Cantus Catholici.
  Forrás: ÉE 276 (341. old.)

Július 3. | Szent Tamás apostol

 • Ünnep, piros.

  Galileai halászból lett az Úr apostola. A hitetlenkedő apostol volt az, aki megtapinthatta a feltámadt Krisztus sebeit, hogy kétkedése által a feltámadás valóságáról a késő századoknak is tanúságot tegyen. India népeinek apostola, ott szenvedett vértanúhalált. „Boldogabbak, akik nem látnak és hisznek.” Ismételjük meg az Oltáriszentség előtt Tamás vallomását: „Én Uram és én Istenem!” (Az apostol ünnepe a közelmúltban került december 21-ről erre a napra.)

Július 4. | Portugáliai Szent Erzsébet

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1336-ban. Árpádházi Szent Erzsébet unokahúga, őt tekintette példaképül. Portugál királynő, majd özvegységre jutva mindenét a szegényeknek adta, s belépett Szent Ferenc harmadrendjébe.

Július 5. | Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap

 • Fakultatív emléknap, fehér.

  Meghalt 1539-ben. Orvos volt, majd pap lett és a barnabita rend alapítója. A negyvenórás szentségimádás jámbor szokásának kezdeményezője.

Július 6. | Goretti Szent Mária szűz és vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 1902-ben. Tisztaságának védelmében lett gyilkosság áldozata.

Július 9. | Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk

 • Választható emléknap, piros.

  Ágoston 1716-ban született Kínában, a császári hadseregben szolgált, majd a szent vértanúk állhatatosságét látva a keresztény hitre tért. Pappá szentelése után az Evangélium megvallásában és az igehirdetésben fáradozott egészen haláláig, az 1815-ben történt vértanúságáig.

Július 11. | Szent Benedek apát

 • Ünnep, fehér.

  Meghalt 547-ben. A nyugati szerzetesség atyja, a keresztény Európa arculatának kialakításában egyik legnagyobb hatású egyéniség. VI. Pál pápa Európa védőszentjévé jelölte ki. Reguláját ma is sok ezren követik, a bencés szerzetesrendiek, a ciszterciek, stb. Imádság és munka, szemlélődés és tevékenység együttesen adják az Egyház életének egyensúlyát.

 • Szent Benedekhez szálljon fel az ének (Népének)
  Dallam: Gyulai L.
  Forrás: ÉE 277 (342. old.)

Július 13. | Szent Henrik

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1024-ben. Németrómai császár, szent életével és uralkodói erényeivel sokat tett az Egyház megerősödéséért.

Július 14. | Lellisi Szent Kamill áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1614-ben. A teatinus betegápoló rend alapítója.

Július 15. | Szent Bonaventúra püspök, egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1274-ben. Ferences szerzetes, Aquinói Szent Tamással egyidőben tanít a párizsi egyetemen. Rendi generális, majd bíboros. Tamás mellett a skolasztikus teológia legnagyobb tudósa.

Július 16. | Kármelhegyi Boldogasszony

 • Választható emléknap, fehér.

  A bibliai Kármel-hegy remetéi a 13. században alapították meg a kármelita rendet, a Szent Szűz különös oltalma alatt. Ezt az oltalmat köszöni meg a mai ünnep.

Július 17. | Szent András és Benedek remeték

 • Választható emléknap, fehér.

  András Lengyelországban született, a Nyitra-vidéki Zobor-hegyi kolostor lakója lett, később Trencsén vidékén remetéskedett. 1010 körül halt meg. Kedvelt tanítványának, Szent Benedek vértanúnak (Meghalt 1035-ben) tetemeivel együtt Nyitrán nyugszik. Életrajzukat Boldog Mór pécsi püspök írta meg. Imádságos és szigorú vezeklő életükkel a korai magyar keresztényég nagy lelki erősítésére szolgáltak. Egyúttal a lengyel, cseh, szlovák és magyar egyház testvéri egységét is szorosabbá teszi tiszteletük.

Július 18. | Boldog Hedvig királynő

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1399-ben. Nagy Lajos királyunk leánya, Jagelló lengyel és litván király felesége. A szegényeket, betegeket, öregeket maga ápolta. Fiatalon halt meg, sírjánál a krakkói székesegyházban csodák sokasága történt. A két nép barátságának égi pártfogója.

Július 20. | Szent Apollinaris püspök és vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Apollinaris a 2. század vége felé a pogányok között hirdette Krisztus kifogyhatatlan gazdagságát. A hagyomány szerint Ravenna püspöke volt, és székvárosát a vértanúság díszével gazdagította. Július 23-án költözött az Úrhoz.

Július 21. | Brindisi Szent Lőrinc áldozópap, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1619-ben. Nagyhatású szónok.

Július 22. | Szent Mária Magdolna

 • Kötelező emléknap, fehér.

  A bűnbánó asszony ott van Jézus halálánál, s kiérdemli, hogy elsőnek láthatja meg a föltámadt Krisztust. Így lett a feltámadás hírvivője, „apostola apostolorum” (az apostolok számára is apostol). A bűnbánók, vezeklők védőszentje, aki tanúsítja, hogy nincs a bűnnek olyan mélysége, ahonnan az őszinte bűnbánat ne mentene ki.

  Antifóna a régi esztergomi zsolozsmából: „Hiteles beszéd ez és elfogadásra méltó: hogy Jézus Krisztus e világba jött a bűnösöket üdvözíteni, s ő, aki születni méltóztatott a Szűz Máriától, nem irtózott attól, hogy a bűnös Mária megérintse. Ez az a Mária kinek megbocsáttatott sok bűne, mert nagyon szeretett. Ez az a Mária, ki mindenek közt elsőként láthatta meg a halottaiból Föltámadottat, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő könyörögjön — kérjük — értünk, bűnösökért, minden időben.”

 • Alleluja. V. Ez az a Mária (Alleluja)
  Maria haec est illa
  Forrás: ÉE 856. old., GH 479 (435. old.)
 • Mária Magdolna (Népének)
  Dallam: Cantus Catholici.
  Forrás: ÉE 278 (343. old.)

Július 23. | Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje

 • Ünnep, fehér.

  Meghalt 1373-ban. Nyolcgyermekes svéd családanya, gyermekei felnövekedése után Rómában telepedett le mint szerzetes. Misztikus írásai nagy hatással voltak korának és a következő századoknak lelkiségére. Szerepe volt a pápák „avignoni fogságának” megszüntetésében. II. János Pál pápa 1999. október 1-én Európa társvédőszentjévé nyilvánította.

Július 24. | Árpádházi Szent Kinga szűz

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1292-ben. IV. Béla magyar király leánya, Lengyelország szentéletű királynője.

Július 25. | Szent Jakab apostol

 • Ünnep, piros.

  Az idősebb Jakab Szent János apostolnak testvére. Az Úr külön szeretettel választotta őt színeváltozásának és az Olajfák-hegyi halálfélelmének tanújává Jánossal és Péterrel együtt. Az apostolok közül elsőnek ürítette ki a szenvedés kelyhét: Heródes Agrippa 42-ben lefejeztette.

Július 26. | Szent Joachim és Szent Anna

 • Kötelező emléknap, fehér.

  A boldogságos Szűz szülei. Mária édesanyjának nevét egy 2. századi írás tartotta fenn. A Mária-tisztelet vezette az Egyházat arra, hogy az ő szüleit is külön ünneppel ülje. Igaz izraeliták voltak, Anna a Biblia „erős asszonyai” közül való. Jézus nagyszüleinek ünnepe az idősek megbecsülésére is figyelmeztet.

 • Alleluja. V. Szerette az Úr (Alleluja)
  Amavit eos
  Forrás: ÉE 586. old., GH 480 (435. old.)
 • Üdvözlégy szent Anna (Népének)
  Dallam: XVII. századi, Kersch alapján.
  Forrás: ÉE 279 (344. old.)
 • Krisztus Jézus Nagyanyjának (Népének)
  Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky.
  Forrás: ÉE 280 (344. old.)

Július 27. | Szent Charbell Makhlouf áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  A libanoni Biqua Kafra faluban született 1828-ban. A libanoni maroniták szerzetébe lépett be, ahol a Charbell nevet kapta. Pappá szentelve szigorú magányban magasabb tökéletességre törekedett, és az annaiai szerzetesközösségből remeteségbe vonult, ahol a legkeményebb aszkézisben, állandó böjtölés és ima közepette szolgált Istennek. 1898. december 24-én hunyt el az Úrban.

Július 29. | Szent Márta

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Lázár és Mária nővére, aki Betániában vendégül látta az Urat és szolgált neki. Imádságával kiérdemelte testvére, Lázár feltámasztását.

Július 30. | Krizológus (Aranyszarvú) Szent Péter püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 450-ben. Ravenna püspöke, kiváló szónok.

Július 31. | Loyolai Szent Ignác áldozópap

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1556-ban. Katonatiszt, súlyos sebesülés után visszavonul Manrézába, teológiát tanul, megírja lelkigyakorlatos könyvét. Később pap lesz, és barátaival megalapítja a Jézus-társaságot (Jezsuiták).

Augusztus 1. | Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1787. A keresztény erkölcstan nagy tudósa.

Augusztus 2. | Vercelli Szent Özséb püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 371. Itáliában püspök, az ariánusok elleni harcban küzdött, azért ezek száműzték Egyiptomba.

Augusztus 2. | Szent Eymard Julián Péter áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Franciaországban, La Mure városában született 1811-ben. Pappá szentelése után néhány évig lelkipásztori munkát végzett, majd belépett a Mária Társaságba. 1868. augusztus 1-én halt meg szülővárosában.

Augusztus 4. | Vianney Szent János áldozópap

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1859. Ars szentéletű plébánosa. Egyszerűsége, önmetagadó élete, szelídsége s főként a gyóntatásban mutatkozó bölcsessége sokakat megtérített. A papok egyik védőszentje.

Augusztus 5. | Havas Boldogasszony

 • Választható emléknap, fehér.

  A római Mária-főtemplom (Santa Maria Maggiore) fölszentelési ünnepe. Liberius pápa építette 366-ban, azon a helyen, melyet – szép legenda szerint – e napon hó borított: így jelentette meg álomban az Isten annak az idős házaspárnak, akik vagyonukat egy Mária-templom építésére akarták áldozni. Innen az ünnep neve is. Magyarországon sokhelyt épültek templomok, kápolnák Havas Boldogasszony tiszteletére.

Augusztus 6. | Urunk Jézus Krisztus Színeváltozása

 • Ünnep, fehér.

  Az Úr Péter, János, Jakab előtt felfedi isteni dicsőségét. Az Ószövetség tanúskodik Mózes és Illés alakjában arról, hogy ő a Messiás, az Atya hangja pedig a Fiúnak jelenti ki őt. Jézus ezzel előkészítette tanítványait, hogy ne botránkozzanak majd meg szenvedésén. Ő a kereszten is Isten Fia, de az égi dicsőségben is megmarad Feláldozottnak. Az ünnepet – korábbi előzmények után – III. Kalixtusz pápa rendelte el 1457-ben (a déli harangszóval együtt) Hunyadi János nándorfehérvári diadalának emlékére.

 • Méltóság és szépség (Introitus)
  Confessio et pulchritudo
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 95,6.1.3
  Forrás: ÉE 681 (858. old.), GH 481 (435. old.)
 • Befogadtuk, Isten (Graduále)
  Suscepimus
  Bibliai szakasz: Zs 47,10–11
  Forrás: ÉE 631 (775. old.), GH 66 (64. old.)
 • Alleluja. V. Az örök fényesség ragyogása (Alleluja)
  Candor est lucis
  Forrás: ÉE 859. old., GH 482 (436. old.)