Imádság Magyarok Nagyasszonyához (Eszterházy Pál)

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1155. oldal

Kotta

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges szent Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, melyet első királyunk és apostolunk, szent István neked felajánlott, végrendeletében neked adott.
Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál.
Hozzád kiáltottak atyáink, és minden ínségükből kiszabadultak, mert szemed folyvást vigyázott örökségedre. Azért ebben a reménységben oltalmad alá futunk mi, kik gyermekeidnek nevezzük magunkat, s alázatosan kitárjuk előtted könyörgésünket:
Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden lelki és testi gonosz ellen HAZÁNKAT.
Nyerj esedezésed által az ANYASZENTEGYHÁZNAK nálunk és minden földön felmagasztalást.
Főpapjainknak és az egész PAPSÁGNAK isteni segítséget,
NEKÜNK pedig tanulékony, engedelmes szívet, mely bővelkedjék a hit cselekedeteiben és gyümölcseiben.
Könyörgünk, Asszonyunk, ORSZÁGUNK VEZETŐIÉRT, hogy a Szentlélektől megvilágosítva védjék meg az igazat, büntessék a gonoszt, az árváknak, özvegyeknek, ártatlanoknak igaz lelkiismerettel igazságot szolgáltassanak, s a közjó előremozdításán őszintén fáradozzanak.
Könyörgünk egész NÉPÜNKÉRT: tartsd össze örökségednek polgárait, kiket védelmed alá vettél, esdj a fiataloknak tisztaságot, a házasfeleknek jámborságot, a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak állhatatosságot, az özvegyeknek és árváknak gyámolítást, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholtaknak örök nyugodalmat.
Ne vesd meg esdeklő gyermekeidet, s bár annyiszor elhagytunk téged, óvj meg minket, hiszen te nem szűntél meg anyánk lenni.
Légy szószólónk szent Fiadnál, hogy akarata szerint intézzük életünket, s hogy közbenjárása által megsegítve, a jelen élet után az örökkétartó boldogságba jussunk.

Ámen!

(Eszterházy Pál nádor imádsága; rövidítve)