Lorettói litánia

Ájtatosságok Szűz Máriáról
Egyéb
Forrás: ÉE 994. oldal

A „lorettói” litániában — mely a késő középkorban terjedt el a híres loretói Mária-kegyhelyből — hívő nép sokféle névvel szólítgatja égi édesanyját.
E neveket a Szentírásból meríti a litánia, s gazdag értelmük föltárul, ha megismerjük ezeket az idézeteket. De úgyis felfoghatók, mint a költészet virágai, melyeket a szerető szív hoz kedvesének.

Magyarázatok:
Igazságnak tükre: tükör, melyben a megigazult élet tiszta képe szemlélhető.
Bölcsességnek széke: a Szűz ölén trónol az isteni Bölcsesség, a megtestesült Ige.
Edény: az isteni kegyelmek hordozója.
Rózsa: a világ tövisei közt felnőtt gyönyörű virág.
Torony: az Énekek Énekéből vett kép szerint Mária a legszebb és legerősebb építmény.
Aranyház: Isten szentélye.
Frigynek szent szekrénye: az Újszövetség letéteményese.
Mennyországnak ajtaja: akin keresztül — Krisztus révén — megnyílt nekünk a mennyország.
Hajnalcsillag: aki az eljövendő Napnak, Krisztusnak fölkelését előre jelzi.

Kotta

V. Uram, irgalmazz nekünk!
R. Uram, irgalmazz nekünk!
V. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
R. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
V. Uram, irgalmazz nekünk!
R. Uram, irgalmazz nekünk!

V. Krisztus, hallgass minket!
R. Krisztus, hallgass minket!
V. Krisztus, hallgass meg minket!
R. Krisztus, hallgass meg minket!

V. Mennybéli Atyaisten:
R. Irgalmazz nekünk!
V. Megváltó Fiúisten: —
V. Szentlélek Úristen: —
V. Szentháromság egy Isten: —

V. Szentséges szűz Mária: —
R. Könyörögj értünk!
V. Istennek szent anyja: —
V. Szüzeknek szent szüze: —
V. Krisztusnak szent anyja: —
V. Isteni malasztnak anyja: —
V. Tisztaságos anya: —
V. Szeplőtelen szűz anya: —
V. Egyházunknak anyja: —
V. Szűz virág, szent anya: —
V. Szeretetre méltó anya: —
V. Csodálatos anya: —
V. Teremtőnk szent anyja: —
V. Üdvözítőnk anyja: —
V. Nagyokosságú Szűz: —
V. Dicsérendő szent Szűz: —
V. Nagyhatalmú szent Szűz: —
V. Kegyes és irgalmas Szűz: —
V. Hívséggel teljes Szűz: —
V. Igazságnak tükre: —
V. Bölcsességnek széke: —
V. Örömünknek oka: —
V. Lelki tiszta edény: —
V. Tiszteletes edény: —
V. Ájtatosságnak jeles edénye: —
V. Titkos értelmű rózsa: —
V. Dávid királynak tornya: —
V. Elefántcsontból való torony: —
V. Mária, aranyház: —
V. Frigynek szentszekrénye: —
V. Mennyországnak ajtaja: —
V. Hajnali szép csillag: —
V. Betegek gyógyítója: —
V. Bűnösök oltalma: —
V. Szomorúak vigasztalója: —
V. Keresztények segítsége: —
V. Magyarok Nagyasszonya: —
V. Angyalok királynéja: —
V. Pátriárkák királynéja: —
V. Próféták királynéja: —
V. Apostolok királynéja: —
V. Mártírok királynéja: —
V. Hitvallók királynéja: —
V. Szüzek királynéja: —
V. Minden szentek királynéja: —
V. Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné: —
V. Mennyekbe felvett Királyné: —
V. Szentolvasó királynéja: —
V. Béke királynéja: —

V. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
R. Kegyelmezz minékünk!
V. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
R. Hallgass meg minket!
V. Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
R. Irgalmazz minékünk!

V. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
R. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
V. Uram, irgalmazz nekünk!
R. Uram, irgalmazz nekünk!

V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Engedd, kérünk, Urunk, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezhessünk. Krisztus, a mi Urunk által.

R. Ámen!