Szentek ünnepei

Szűz Mária miséje

Népénekek Szűz Máriáról

Szentek közös miséje

Szentek közös miséje a húsvéti időben

Apostolok közös része

Egyháztanítók közös része

Egy vértanú közös része

Több vértanú közös része

Püspök-hitvallók közös része

Hitvallók közös része

Szüzek és szent asszonyok közös része

Szent Angyalok közös része

Január 2. | Nagy Szent Vazul és Naziánzoszi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók

 • Kötelező emléknap, fehér.
  A keleti egyház nagy doktorai. Jóbarátok, életszentségben, tudásban egyformán nagyok. A tévtanításokkal szemben Krisztus istenségének védelmezői. Írásaik a hittudomány gazdag kincsestárát jelentik. Szent Vazul (Bazil) a keleti szerzetesség és liturgia egyik atyja. Vazul meghalt 379-ben, Gergely 390-ben. Szent Vazul így buzdított a zsoltáréneklésre: „A zsoltárokból mindent megtanulhatsz: a ragyogó lelki erősséget, a teljes igazságosságot, a mértéktartást, a tökéletes okosságot, a bűnbánat módját és a szomorúság mértékét. Mindent megtanulhatsz belőlük, ami jót csak tehetsz. Ez a tökéletes teológia, jövendölés Krisztus testében való eljöveteléről, figyelmeztető az ítéletre, remény a feltámadásra, félelem a büntetéstől, a dicsőség ígérete, a misztériumok feltárása.”

Január 7. | Penaforti Szent Rajmund áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.
  Meghalt 1275-ben. Domonkos-rendi szerzetes, jogász. Kora gyóntatóinak kézikönyvet írt.

Január 13. | Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító

 • Emléknap, fehér.
  Meghalt 367-ben. Poitiers püspöke, küzdött a tévtanítások ellen, ezért száműzetést szenvedett. Értékesek fennmaradt írásai, himnuszai.

Január 15. | Remete Szent Pál

 • Választható emléknap, fehér.
  A 4. században élt. Az egyiptomi remeteszerzetesség egyik atyja. Az ő pártfogásába ajánlotta magát a középkorban alakult pálos rend, az egyetlen magyarországi szerzetescsalád. Ereklyéit a budaszentlőrinci főkolostorukban őrizték.

Január 17. | Szent Antal apát

 • Kötelező emléknap, fehér.
  Meghalt 356-ban. Az egyiptomi szerzetesség atyja, Remete Szent Pál jó barátja. Mindenét szétosztva a sivatagba vonult vezekelni. Tanítványok gyűltek köréje, így lett a szervezett remeteélet pátriárkája. Életrajza századokon át volt a tökéletességre törekvők vezérkönyve.

Január 18. | Szent Margit szűz

 • Ünnep, fehér.
  Meghalt 1270-ben. Apja IV. Béla volt, a tatárjárás és újjáépítés korának királya. Margit Domonkos-rendi apáca lett, apja kívánságára sem hagyta el a kolostort, ahol vezeklésben és szeretet-szolgálatban emésztette föl magát, mint élő áldozat a szenvedő magyar nemzetért. A ma róla elnevezett szigeten élt és halt meg, ezért Budapest védőszentje.

 • Ma új örömben egyesül (Himnusz)
  Novo sacrata gaudio
  Dallam: Budai Psalterium, XV. század.
  Forrás: ÉE 260 (325. old.)
 • Pannóniában nőtt (Népének)
  Dallam: Bozóky Mihály.
  Forrás: ÉE 261 (326. old.)
 • Isten, hazánkért (Népének)
  Dallam: Náray György.
  Forrás: ÉE 258 (323. old.)

Január 20. | Szent Fábián pápa, vértanú

 • Választható emléknap, piros.
  Meghalt 250-ben. 236-től Róma püspöke, a Callixtus-féle katakombákban temették el.

Január 20. | Szent Sebestyén

 • Választható emléknap, piros.
  Meghalt 288-ban. A császár szolgálatában állt, mint katonatiszt, hitéért vértanúhalált szenvedett, nyilakkal átverve szokták ábrázolni. A Via Appia mellett nyugszik.

Január 21. | Szent Ágnes szűz és vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.
  Meghalt 304 körül. Róma egyik legtiszteltebb vértanú szentje. Gazdag család gyermeke, alig 13 évesen lett a tisztaság vértanúja. A gyenge Ágnes megszégyenítette a világ erőseit. Az ünnepén megáldott bárányok gyapjújából készül a pallium, melyet Szent Péter sírjára helyeznek először, s innen adományozza a pápa egyes püspököknek. A pallium kifejezi a közösséget Péterrel és mindenkori utódjával.

  Részletek Ágnes zsolozsmájából:
  „Annak vagyok eljegyezve, akinek angyalok szolgálnak, kinek szépségét a nap és a hold csodálják. Megtartom hozzá való hűségemet, s magamat teljes odaadással őnéki adom. Jobbomat és nyakamat drágakővel ékesítette, jelet tett arcomra, hogy már senkit magamhoz ne engedjek. Már testem a testével egyesült (a szentáldozásban), s arcomat az ő vére ékesíti. Gyűrűjével eljegyzett engem az én uram, Jézus Krisztus, s mint menyasszonyát, koszorújával ékesített. Midőn őt szeretem, tiszta vagyok, s ha magamhoz veszem őt, szűz maradok.”

  Szent Ágnes pedig a tűz közepén állva kitárt karokkal imádkozott: „Hozzád könyörgök, ó mindenható, szentségtörő zsarnok fenyegetéseit kikerültem, a testi tisztátalanságok között szeplőtelen ösvényen áthaladtam. Íme, már jövök hozzád, akit szerettem, akit kerestem, akit mindig óhajtottam. Amire vágytam, immár látom; amiben reménykedtem, azt most már birtoklom. Vele egyesülök a mennyben, akit a földön teljes odaadásommal szerettem!”

 • Ágnes, a boldog tiszta szűz (Himnusz)
  Dallam: Budai Psalterium, XV. század.
  Forrás: ÉE 262 (327. old.)

Január 22. | Szent Vince vértanú

 • Választható emléknap, piros.
  Diákonus volt, a mai spanyol földön szenvedett vértanúhalált a 3. század vége felé.

Január 24. | Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító

 • Kötelező Emléknap, fehér.
  Meghalt 1622-ben. A megújuló francia egyház egyik vezéralakja, Genf püspöke. Hitvédő, rendalapító, kora lelkiségének formálója. A katolikus írók pártfogója. „Filótea” című könyve ma is a legelterjedtebb lelki könyvek egyike.

Január 25. | Szent Pál apostol megtérése

 • Ünnep, fehér.

  „Pálforduló.” Saul, a buzgó farizeus Isten kegyelme által megtér a damaszkuszi úton (ApCsel 9). A keresztények üldözőjéből a népek apostola, Pál lett. Ahogy Pál, így vele együtt mi is elmondhatjuk: „Tudom, kinek hittem, s ezért biztos vagyok.” (3Tim 1).

  Szent Ágoston beszédéből: A keresztények üldözőjéből Krisztus hirdetője lesz. Leteríti Krisztus az ő üldözőjét, hogy Egyházának tanítójává tegye. Megüti őt, hogy meggyógyítsa. Megöli őt, hogy életre keltse. István első vértanú megöletésénél úgy volt ott Pál, hogy minden megkövezőnek a ruháját ő őrizte: ezzel mindegyiket segítette, mintha nem lenne elég néki, hogy saját kezével kövezze őt, hanem minden kövezőnek kezére akart járni. De íme, Krisztus hangja szól az égből: földre sújtja őt, hogy azután fölemelje.

 • Alleluja. V. Szent Pál apostol (Alleluja)
  Magnus Sanctus Paulus
  Forrás: ÉE 828. old., GH 466 (427. old.)
 • Pálforduló ünnepnapján (Népének)
  Dallam: Gimesi gyűjtemény.
  Forrás: ÉE 263 (328. old.)

Január 26. | Szent Timóteusz és Titusz püspökök

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Pál apostol tanítványai, egyik az efezusi, másik a krétai egyház élén állt. Hozzájuk intézte Szent Pál híres apostoli leveleit.

Január 27. | Merici Szent Angéla

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1540-ben. Olasz, Szent Ferenc harmadrendjének tagja, Szent Orsolya pártfogása alatt társaságot alapít a szegény leányok nevelésére.

Január 28. | Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1274-ben. Nápolyban tanult, majd szent Domonkos rendjének tagjaként Párizsban és Kölnben folytatta tanulmányait. A középkor legtudósabb teológusa, „angyali doktor”, a skolasztika fejedelme. Egyetemi tanár Párizsban. Filozófiai, teológiai tanítása napjainkig irányadó. Az Oltáriszentség nagy hittudósa. Főműve a Summa Theologica, ebben a keresztény hitet tudományos rendszerbe foglalta.

Január 31. | Bosco Szent János áldozópap

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1888-ban. A gyermekek vallásos nevelésére alapított társaságot.

Február 2. | Urunk bemutatása a templomban

 • Gyertyaszententelő Boldogasszony. Ünnep, fehér.

  Tanítás az ünnepről:

  1. Az ünnep eredete: A keleti liturgiában Hypapante (=találkozó) néven már a 4. században tartották, s hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is.
  2. A bemutatás ünnepe: Mária karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben előírt módon bemutatta a jeruzsálemi templomban a tisztulási áldozatot, s gyermekét fölajánlotta Istennek.
  3. A találkozás ünnepe: Jézus születésekor csak a csodálkozó pásztorok képviseletében találkozott választott népével. Ma a szent törvények értelmében találkozik a templomban a papsággal és a prófétákkal (Simeon, Anna), a maga örök papságának és prófétai méltóságának előre hirdetőivel és előképeivel. Alázatosságból és az emberi természet teljes fölvételének megmutatására vállalja az előírt szolgálatot, de valójában az ő jelenléte szenteli meg a szent helyet, ezáltal lesz teljessé a Sion-hegyi templom szerepe a történelemben.
  4. A beteljesedés ünnepe: A babiloni fogság után a próféták azzal vigasztalták a népet, hogy az újjáépült templom ugyan nem lehetett oly szép, mint a Salamon által épített régi templom, de sokkal nagyobb kitüntetésben lesz része: a várva-várt Messiás itt fog megjelenni. Ma valóban megjelenik templomában az Úr. Simeon és anna személyében a választott nép boldogan fogadja azt, akire a századok vártak.
  5. Az egyház ünnepe: Eddig a karácsonyi kisdedet a szent család zártságában szemléltük. Most eljön, hogy boldog örömben találkozzék a teljes közösséggel, az Egyházzal. Az ünnepi liturgia legmélyebb gondolata az, hogy e napon találkozott össze a Vőlegény (Jézus) és a Menyasszony (az Egyház). A templom most lakodalmas ház, melyben együtt ünnepeljük ezt a találkozást.
  6. A fény ünnepe: A gyertyaszentelés és a gyertyás körmenet az ünnepi fények felvonulása. A gyertyák fénye Máriát is ünnepli, mert ő hozza a templomba „a népek megvilágosítására” szolgáló igazi Fényt. Az 5–6. századból való prédikáció így biztat: „Gyújtsatok örömmel világosságot az igazi Világosságnak. Fénnyel a kezünkben akarunk elébe menni, mint a világosság gyermekei, gyertyáinkat az igazi Világosság elé hozzuk. Senki se maradjon el a gyertyás körmenetektől, hogy azok fénye jelezze a Megváltó isteni fényét, mely mindent örök fényességgel áraszt el, s jelezzük vele lelkünk tisztaságát, amellyel Krisztus elé járulunk.”

  E szép ünnep a karácsonyi liturgia méltó befejezése. Csillagfényes szent estével kezdődött ez a liturgia, most mélyértelmű öröménekekkel kísért gyertyafényes misében fejeződik be. Aki szívvel-lélekkel részt vesz ezen az istentiszteleten, belső megindulással és lélekben megerősödve hagyja el az Isten házát, s magával viszi mindennapi életébe a született Krisztus fényét. Mind a papságnak, mind a népnek szent feladata, hogy — bár az ünnep nem kötelező —, a gyertyaszentelő mise gondos megtartásával őrizzék liturgiánk e fölemelő szertartását.

 • Ó, Sion, templomod (Népének)
  Adorna thalamum
  Dallam: Bozóki Mihály, 1797. (Vö. SzVU 164)
  Forrás: ÉE 674 (831. old.)
 • Fény a népek világosságára (Processziós ének)
  Lumen ad revelationem gentium
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Lk 2,32.29–32
  Forrás: ÉE 675 (831. old.), GH 64 (62. old.)
 • Ki negyven nap előtt (Népének)
  Dallam: 17. század, Kersch Ferenc, 1902 szerint (Vö. SzVU 163).
  Forrás: ÉE 676 (832. old.)
 • Befogadtuk, Isten (Introitus)
  Suscepimus Deus
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 47,10.2.11.13.15
  Forrás: ÉE 677 (834. old.), GH 65 (63. old.)
 • Befogadtuk, Isten (Graduále)
  Suscepimus
  Bibliai szakasz: Zs 47,10–11
  Forrás: ÉE 631 (775. old.), GH 66 (64. old.)
 • Alleluja. V. Az agg Simeon (Alleluja)
  Senex Puerum
  Forrás: ÉE 835. old., GH 67 (64. old.)
 • Ígéretet kapott Simeon (Kommunió)
  Responsum accepit
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Lk 2,26.29–32
  Forrás: GH 68 (64. old.)
 • Jézus bemutatásának ünnepére (Elmélkedés)
  Forrás: ÉE 1113. old.

Február 3. | Szent Balázs püspök, vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  1. század. Örményországban élt, hitéért Diocletianus császár borzasztó kínzások után lefejeztette. Torokbajban és más betegségekben szoktak a hívők közbenjárásáért fohászkodni. A „Balázs-áldás” szentelmény, mely az egészségünkért való imádsághoz hozzáadja az Egyház és a közbenjáró Szent érdemeinek támogatását.

Február 5. | Szent Ágota szűz és vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  251-ben, Szicíliában szenvedett vértanúhalált. A Rómában különösen tisztelt négy vértanú szent (Cecília, Lúcia, Ágnes, Ágota) egyike.

Február 6. | Miki Szent Pál és társai vértanúk

 • Kötelező emléknap, piros.

  Az első japán keresztények közé tartozó Pált 25 társával együtt Nagaszakiban keresztre feszítették 1597-ben.

Február 8. | Emiliáni Szent Jeromos áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1537-ben. Árva gyermekek és szegények gondozásával foglalkozó, szent életű olasz pap.

Február 10. | Szent Skolasztika szűz

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 547 körül. Szent Benedek nővére, a bencés apácák megalapítója. Kiváló volt alázatos elvonultsága és Isten iránti bizalommal teljes szeretete.

Február 11. | Szűz Mária lourdesi megjelenése

 • Választható emléknap, fehér.

  1. február 11-én, majd még tizenhétszer jelent meg a Boldogságos Szűz Bernadette Soubirous-nak, Lourdes délfrancia városka mellett egy barlangnál. Az egyszerű lányon keresztül Mária a bűnösöket megtérésre hívta, a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját megerősítette, és számos csodájával korunkat is a természetfölötti valóságra, Isten hatalmára figyelmeztette.

Február 14. | Szent Cirill szerzetes és Metód püspök

 • Ünnep, fehér.

  A szláv népek apostolai, Európa társ-védőszentjei. A görög földön született testvéreknek köszönhető a szláv írás, liturgia, bibliafordítás is. Mindketten találkoztak a honfoglalás előtt a mai orosz földön lakó magyarokkal, s életszentségük azokra mély benyomást tett. Cirill 869-ben, Metód 885-ben halt meg.

Február 17. | A Szervita Rend hét szent alapítója

 • Választható emléknap, fehér.

  A hét firenzei nemes ifjú előbb remete, majd 1240 körül rendet alapít a Fájdalmas Szűz tiszteletének ápolására.

Február 21. | Damiáni Szent Péter püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1072-ben. Gyermekkorától feltűnő buzgóságot mutatott, bencés lett, majd bíboros, a pápaság nagy támasza. Az egyházi reformokért keményhangú írásokban küzdött.

Február 22. | Szent Péter apostol székfoglalása

 • Ünnep, fehér.

  A 4. században keletkezett római ünnep, mely az apostolokra alapított Egyház egységét hirdeti. Imádkozzunk Szentatyánkért, a pápáért is, hogy tanító szava mindig útmutatás legyen számunkra.

  Nagy Szent Leó pápa beszédéből: „Miután a tizenkét apostol a Szentlélek által a nyelvek adományát elnyerte, midőn felosztották egymás között a világ részeit, hogy az evangéliummal az egész földet áthassák, Szent Péter, az apostoli rend feje a római birodalom fellegvárába, fővárosába rendeltetett, hogy az igazság fénye — melynek minden nép üdvösségére fel kellett ragyognia —, magától a főtől hatékonyabban áradjon szét a testbe az egész világon. Onnan kellett a filozófiai téveszméket eltaposni, onnan kellett a földies bölcsesség hiúságait elszéleszteni, onnan kellett a démonok kultuszait megszégyeníteni, ahol korábban mintegy összegyülekezett minden babonaság és tévedés. Ne félj hát, Péter, e városba jönni, a kereszt győzelmi jelét Rómában kitűzni, ahol isteni előrendeléssel a főhatalom tisztessége és a kínhalál dicsősége vár reád!”

 • Alleluja. V. Te Péter vagy (Alleluja)
  Tu es Petrus
  Forrás: ÉE 837. old., GH 467 (427. old.)
 • Te Péter vagy (Traktus)
  Tu es Petrus
  Forrás: ÉE 837. old., GH 468 (428. old.)

Február 23. | Szent Polikárp püspök, vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 155 körül. Szent János evangélista tanítványa, Szmirna püspöke, fontos láncszem az apostoli hit átadásában. A haláláról szóló írás a vértanúk legrégibb okmánya.

Február 24. | Szent Mátyás apsotol

 • Ünnep, piros.

  Az Úr feltámadása után választották az apostolok maguk közé a hűtlen Júdás helyére, hogy az Úrtól rendelt tizenkettes szám teljessé váljék. Júdeában, majd Etiópiában hirdette a hitet. A pogányok megkövezték, majd bárddal lefejezték.

Március 4. | Szent Kázmér

 • Választható emléknap, fehér.

  A lengyel király fia, tisztaságban és önkéntes szegénységben élt. Az Oltáriszentség és a Szent Szűz nagy tisztelője.

Március 7. | Szent Perpétua és Felicitász vértanúk

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghaltak 203-ban. Perpétua előkelő asszony, Felicitász hűséges szolgálója volt. Karthágóban szenvedtek vértanúhalált, az ősegyház legtiszteltebb vértanúi közé tartoztak.

Március 8. | Istenes Szent János szerzetes

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1550-ben. Spanyol szerzetes, a szegények gondozása volt szívügye.

Március 9. | Római Szent Franciska

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1440-ben. Családanya, majd a szeretetszolgálatnak szenteli magát, s e munkára rendet alapít. A gépjárművezetők védőszentje.

Március 17. | Szent Patrik püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 461-ben. Az írek apostola, az ő munkája nyomán lett Írország a „szentek szigete”.

Március 18. | Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 386-ban. A tiszta katolikus hit nagy harcosa, az ariánusok ezért háromszor száműzték. Fennmaradt híres hitmagyarázata, bevezetése a keresztény misztériumokba, hittanulók számára.

Március 19. | Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

 • Főünnep, fehér.

  Dávid királyi házából származott, Jézus nevelőatyja lett. Munkára, alázatosságra, tisztaságra biztat. Tisztelete viszonylag újkori, a 14. századtól terjed. Kérjük őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek Krisztusnak, úgy legyen oltalmazója az ő Egyházának is.

  Szent Bernát beszédéből: „Emlékezzünk az ószövetségi József pátriárkára, kihez nemcsak nevében, hanem tisztaságában és kedvességében is hasonlított a szent Szűz Jegyese. Ahogy az megőrizte a sértetlen tisztaságot, úgy József is tisztán őrizte Máriát. Ahogy József gondviselője lett a népnek, s gabonával látta el őket a sanyarúság idején, úgy József is gondviselője a Messiásnak, majd a mennyből jött égi Kenyeret megőrizve, átadta az egész világnak. Hű és okos szolga ő valóban, akit az Úr anyjának támaszul, az Ige emberi testének gyámolul, az üdvösségterv végrehajtásában munkatársául állított.”

 • Boldog ember (Traktus)
  Beatus vir
  Forrás: GH 469 (428. old.)
 • Áldunk, Isten jó szolgája (Népének)
  Dallam: Magyar Cantionale.
  Forrás: ÉE 264 (329. old.)

Március 23. | Mongrovejói Szent Turibius püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1606-ban. Spanyol származású, az Újvilágban térített nagy buzgalommal.

Március 25. | Gyümölcsoltó Boldogasszony

Április 2. | Paulai Szent Ferenc

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1507-ben. Tizenhárom éves korától remete, majd követőiből rendet alapít Kalábriában.

Április 4. | Sevillai Szent Izidor püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap.

  Meghalt 636-ban. Bencés szerzetes, majd Sevilla püspöke. Az antik műveltséget írásaival átmentette a középkorba, s a szent tudománnyal összekapcsolta.

Április 5. | Ferreri Szent Vince áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1419-ben. Domonkos-rendi szónok, buzgó térítő Spanyolországban. több ezren tértek meg beszédeinek hatása alatt.

Április 7. | De la Salle Szent János áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1719-ben. A keresztény Iskolatestvérek rendjének alapítója.

Április 13. | Szent I. Márton pápa, vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 656-ban.

Április 16. | Szent Bernadett szűz

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1878-ban. A lourdesi jelenések boldog kitüntetettje szerzetesnő lett, s az egykori pásztorlány alázatosságával, a betegségek türelmes elviselésével jeleskedett.

Április 21. | Szent Anzelm püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1109-ben. Bencés szerzetes, majd Canterbury érseke. Bölcseleti és hittani írásai korfordulót jelentenek a teológiában.

Április 23. | Szent Adalbert püspök és vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 997-ben. Cseh származású szerzetes, Prága püspöke. Miután ellenségei elüldözik, többfelé térített, így hazánkban is. A hagyomány szerint ő bérmálta meg Szent István királyt. A poroszok térítése közben lett vértanú. A lengyel, cseh néppel együtt a magyar is védőszentként (az Esztergom-budapesti Főegyházmegye fővédőszentjeként) tiszteli.

 • Alleluja. V. Szent Adalbert püspök (Alleluja)
  Sancte Adalberte, succurre
  Forrás: ÉE 842. old., GH 471 (430. old.)
 • Adjunk tiszteletet Adalbert (Szent Gellért) püspöknek (Népének)
  Dallam: XVII. századi, erdélyi népi gyűjtés szerint.
  Forrás: ÉE 267 (332. old.)

Április 24. | Szent György vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Katona volt Diocletianus hadseregében. Vértanúságának emlékét a 4. századtól kezdve tiszteli a keleti, majd hamarosan ezután a nyugati egyház is.

Április 24. | Szigmaringeni Szent Fidél vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 1622-ben. Ügyvéd, majd ferences szerzetes és áldozópap. A protestáns Svácban hirdette a katolikus hitet, s szenvedett érte vértanúhalált.

Április 25. | Szent Márk evangélista

 • Ünnep, piros.

  Urunk 72 tanítványa közé tartozott. Unokatestvérének, Pálnak kísérője az antióchiai, majd ciprusi térítőúton. 10 évvel később Rómában a fogoly apostol „munkatársa és vigasza”. Péter apostolnak is tanítványa, evangéliuma Péter tanítását foglalja írásba. Az alexandriai egyház alapítóját tiszteli benne.

  Régi hagyomány szerint e napon tartják a „búzaszentelő körmenetet”, a tavaszi vetések könyörgő megáldását. Ha a körmenet nem vezethető ki a határba, legalább a templomban tartsuk meg e könyörgő ájtatosságot.

Április 28. | Chanel Szent Péter vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 1841-ben. Az óceániai szigetvilág hithirdetője és vértanúja.

Április 29. | Sziénai Szent Katalin szűz és egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1380-ban. Szent Domonkos harmadrendjének tagja. Önmegtagadó, vezeklő életet folytatott. Egy pestis-járvány alkalmával tanúsított áldozatos szeretete, mély lelkiségről, misztikus életről szóló nagyhatású írásai, az Egyház ügyeiben való aggódása és bölcs tanácsai, a legnagyobb bűnösök megtérését is kieszközlő imádsága és intő szavai egész Európában híressé tették.

Április 30. | Szent V. Piusz pápa

 • Választható emléknap, fehér.

  A trienti zsinat által elhatározott liturgikus reformok végrehajtója. Küzdött a török ellen. Pápaként is alázatos domonkosrendi szerzetes maradt.

Május 1. | Szent József, a munkás

 • Választható emléknap.

  Jézus nevelőatyja, mint kétkezi munkás (ács) a fizikai dolgozók védőszentje.

Május 2. | Szent Atanáz püspök, egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 373-ban. Alexandria püspöke volt, az igaz hitnek, Jézus istenségének tanítását védte rendíthetetlenül Árius eretnekségével szemben. Ezért ötször küldték száműzetésbe. Az egyháztörténelem egyik legjelentősebb alakja.

Május 3. | Szent Fülöp és Jakab apsotolok

 • Ünnep, piros.

  Fülöp előbb Keresztelő Szent János tanítványa volt. Kis-Ázsiában hirdette a hitet, ezért keresztre feszítették. Ifjabb Jakab Jézusnak közeli rokona volt. Jeruzsálem első püspöke. Az Újszövetségi szentírásban olvassuk levelét. 62-ben lett vértanú.

  Részlet Szent Jakab leveléből: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről való, a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás, sem árnyéka a változandóságnak. Ő szabad akaratából nemzett minket az igazság igéjével, hogy mintegy zsengéi legyünk az ő teremtésének. — Legyen minden ember gyors a hallásra, de késedelmes a szólásra és késedelmes a haragra. Elvetvén minden tisztátalanságot és sokféle gonoszságot, fogadjátok szelídséggel a belétek oltott igét, mely meg tudja menteni lelketeket.”

Május 4. | Szent Flórián vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 304-ben. A mai Ausztria területén, Lorchban nyerte el a vértanúság pálmáját: malomkővel a nyakában az Enns folyóba vetették. A tűzoltók védőszentje.

Május 7. | Boldog Gizella

 • Választható emléknap, fehér.

  Szent István király felesége, megözvegyülve a passaui bencés kolostorba lépett, hogy apáca legyen. Itt halt meg hosszú imádságos élet után.

Május 16. | Nepomuki Szent János vértanú

Június 13. | Páduai Szent Antal hitvalló

Június 24. | Keresztelő Szent János születése

Június 26. | Szent László király

Június 29. | Szent Péter és Pál apostolok

Július 2. | Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél

Július 11. | Szent Benedek apát

Július 22. | Szent Mária Magdolna

Július 26. | Szent Anna

Augusztus 6. | Urunk Jézus Krisztus Színeváltozása

Augusztus 10. | Szent Lőrinc vértanú

Augusztus 15. | Szűz Mária mennybevétele

Augusztus 20. | Szent István király

Szeptember 8. | Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

Szeptember 12. | Szűz Mária szent neve

Szeptember 14. | Szent Kereszt felmagasztalása

Szeptember 24. | Szent Gellért püspök

Szeptember 29. | Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

Október 4. | Szent Ferenc hitvalló

Október 8. | Magyarok Nagyasszonya

Október 23. | Kapisztrán Szent János vértanú

November 1. | Mindenszentek

November 5. | Szent Imre

November 11. | Szent Márton püspök

November 19. | Szent Erzsébet

November 22. | Szent Cecília szűz és vértanú

December 6. | Szent Miklós püspök és vértanú

December 8. | Szeplőtelen Fogantatás

Halotti szolgálat