Szentek ünnepei

Szűz Mária miséje

Népénekek Szűz Máriáról

Szentek közös miséje

Szentek közös miséje a húsvéti időben

Apostolok közös része

Egyháztanítók közös része

Egy vértanú közös része

Több vértanú közös része

Püspök-hitvallók közös része

Hitvallók közös része

Szüzek és szent asszonyok közös része

Szent Angyalok közös része

Január 2. | Nagy Szent Vazul és Naziánzoszi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók

 • Kötelező emléknap, fehér.
  A keleti egyház nagy doktorai. Jóbarátok, életszentségben, tudásban egyformán nagyok. A tévtanításokkal szemben Krisztus istenségének védelmezői. Írásaik a hittudomány gazdag kincsestárát jelentik. Szent Vazul (Bazil) a keleti szerzetesség és liturgia egyik atyja. Vazul meghalt 379-ben, Gergely 390-ben. Szent Vazul így buzdított a zsoltáréneklésre: „A zsoltárokból mindent megtanulhatsz: a ragyogó lelki erősséget, a teljes igazságosságot, a mértéktartást, a tökéletes okosságot, a bűnbánat módját és a szomorúság mértékét. Mindent megtanulhatsz belőlük, ami jót csak tehetsz. Ez a tökéletes teológia, jövendölés Krisztus testében való eljöveteléről, figyelmeztető az ítéletre, remény a feltámadásra, félelem a büntetéstől, a dicsőség ígérete, a misztériumok feltárása.”

Január 7. | Penaforti Szent Rajmund áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.
  Meghalt 1275-ben. Domonkos-rendi szerzetes, jogász. Kora gyóntatóinak kézikönyvet írt.

Január 13. | Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító

 • Emléknap, fehér.
  Meghalt 367-ben. Poitiers püspöke, küzdött a tévtanítások ellen, ezért száműzetést szenvedett. Értékesek fennmaradt írásai, himnuszai.

Január 15. | Remete Szent Pál

 • Választható emléknap, fehér.
  A 4. században élt. Az egyiptomi remeteszerzetesség egyik atyja. Az ő pártfogásába ajánlotta magát a középkorban alakult pálos rend, az egyetlen magyarországi szerzetescsalád. Ereklyéit a budaszentlőrinci főkolostorukban őrizték.

Január 17. | Szent Antal apát

 • Kötelező emléknap, fehér.
  Meghalt 356-ban. Az egyiptomi szerzetesség atyja, Remete Szent Pál jó barátja. Mindenét szétosztva a sivatagba vonult vezekelni. Tanítványok gyűltek köréje, így lett a szervezett remeteélet pátriárkája. Életrajza századokon át volt a tökéletességre törekvők vezérkönyve.

Január 18. | Szent Margit szűz

 • Ünnep, fehér.
  Meghalt 1270-ben. Apja IV. Béla volt, a tatárjárás és újjáépítés korának királya. Margit Domonkos-rendi apáca lett, apja kívánságára sem hagyta el a kolostort, ahol vezeklésben és szeretet-szolgálatban emésztette föl magát, mint élő áldozat a szenvedő magyar nemzetért. A ma róla elnevezett szigeten élt és halt meg, ezért Budapest védőszentje.

 • Ma új örömben egyesül (Himnusz)
  Novo sacrata gaudio
  Dallam: Budai Psalterium, XV. század.
  Forrás: ÉE 260 (325. old.)
 • Pannóniában nőtt (Népének)
  Dallam: Bozóky Mihály.
  Forrás: ÉE 261 (326. old.)
 • Isten, hazánkért (Népének)
  Dallam: Náray György.
  Forrás: ÉE 258 (323. old.)

Január 20. | Szent Fábián pápa, vértanú

 • Választható emléknap, piros.
  Meghalt 250-ben. 236-től Róma püspöke, a Callixtus-féle katakombákban temették el.

Január 20. | Szent Sebestyén

 • Választható emléknap, piros.
  Meghalt 288-ban. A császár szolgálatában állt, mint katonatiszt, hitéért vértanúhalált szenvedett, nyilakkal átverve szokták ábrázolni. A Via Appia mellett nyugszik.

Január 21. | Szent Ágnes szűz és vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.
  Meghalt 304 körül. Róma egyik legtiszteltebb vértanú szentje. Gazdag család gyermeke, alig 13 évesen lett a tisztaság vértanúja. A gyenge Ágnes megszégyenítette a világ erőseit. Az ünnepén megáldott bárányok gyapjújából készül a pallium, melyet Szent Péter sírjára helyeznek először, s innen adományozza a pápa egyes püspököknek. A pallium kifejezi a közösséget Péterrel és mindenkori utódjával.

  Részletek Ágnes zsolozsmájából:
  „Annak vagyok eljegyezve, akinek angyalok szolgálnak, kinek szépségét a nap és a hold csodálják. Megtartom hozzá való hűségemet, s magamat teljes odaadással őnéki adom. Jobbomat és nyakamat drágakővel ékesítette, jelet tett arcomra, hogy már senkit magamhoz ne engedjek. Már testem a testével egyesült (a szentáldozásban), s arcomat az ő vére ékesíti. Gyűrűjével eljegyzett engem az én uram, Jézus Krisztus, s mint menyasszonyát, koszorújával ékesített. Midőn őt szeretem, tiszta vagyok, s ha magamhoz veszem őt, szűz maradok.”

  Szent Ágnes pedig a tűz közepén állva kitárt karokkal imádkozott: „Hozzád könyörgök, ó mindenható, szentségtörő zsarnok fenyegetéseit kikerültem, a testi tisztátalanságok között szeplőtelen ösvényen áthaladtam. Íme, már jövök hozzád, akit szerettem, akit kerestem, akit mindig óhajtottam. Amire vágytam, immár látom; amiben reménykedtem, azt most már birtoklom. Vele egyesülök a mennyben, akit a földön teljes odaadásommal szerettem!”

 • Ágnes, a boldog tiszta szűz (Himnusz)
  Dallam: Budai Psalterium, XV. század.
  Forrás: ÉE 262 (327. old.)

Január 22. | Szent Vince vértanú

 • Választható emléknap, piros.
  Diákonus volt, a mai spanyol földön szenvedett vértanúhalált a 3. század vége felé.

Január 24. | Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító

 • Kötelező Emléknap, fehér.
  Meghalt 1622-ben. A megújuló francia egyház egyik vezéralakja, Genf püspöke. Hitvédő, rendalapító, kora lelkiségének formálója. A katolikus írók pártfogója. „Filótea” című könyve ma is a legelterjedtebb lelki könyvek egyike.

Január 25. | Szent Pál apostol megtérése

 • Ünnep, fehér.

  „Pálforduló.” Saul, a buzgó farizeus Isten kegyelme által megtér a damaszkuszi úton (ApCsel 9). A keresztények üldözőjéből a népek apostola, Pál lett. Ahogy Pál, így vele együtt mi is elmondhatjuk: „Tudom, kinek hittem, s ezért biztos vagyok.” (3Tim 1).

  Szent Ágoston beszédéből: A keresztények üldözőjéből Krisztus hirdetője lesz. Leteríti Krisztus az ő üldözőjét, hogy Egyházának tanítójává tegye. Megüti őt, hogy meggyógyítsa. Megöli őt, hogy életre keltse. István első vértanú megöletésénél úgy volt ott Pál, hogy minden megkövezőnek a ruháját ő őrizte: ezzel mindegyiket segítette, mintha nem lenne elég néki, hogy saját kezével kövezze őt, hanem minden kövezőnek kezére akart járni. De íme, Krisztus hangja szól az égből: földre sújtja őt, hogy azután fölemelje.

 • Alleluja. V. Szent Pál apostol (Alleluja)
  Magnus Sanctus Paulus
  Forrás: ÉE 828. old., GH 466 (427. old.)
 • Pálforduló ünnepnapján (Népének)
  Dallam: Gimesi gyűjtemény.
  Forrás: ÉE 263 (328. old.)

Január 26. | Szent Timóteusz és Titusz püspökök

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Pál apostol tanítványai, egyik az efezusi, másik a krétai egyház élén állt. Hozzájuk intézte Szent Pál híres apostoli leveleit.

Január 27. | Merici Szent Angéla

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1540-ben. Olasz, Szent Ferenc harmadrendjének tagja, Szent Orsolya pártfogása alatt társaságot alapít a szegény leányok nevelésére.

Január 28. | Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1274-ben. Nápolyban tanult, majd szent Domonkos rendjének tagjaként Párizsban és Kölnben folytatta tanulmányait. A középkor legtudósabb teológusa, „angyali doktor”, a skolasztika fejedelme. Egyetemi tanár Párizsban. Filozófiai, teológiai tanítása napjainkig irányadó. Az Oltáriszentség nagy hittudósa. Főműve a Summa Theologica, ebben a keresztény hitet tudományos rendszerbe foglalta.

Január 31. | Bosco Szent János áldozópap

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1888-ban. A gyermekek vallásos nevelésére alapított társaságot.

Február 2. | Urunk bemutatása a templomban

 • Gyertyaszententelő Boldogasszony. Ünnep, fehér.

  Tanítás az ünnepről:

  1. Az ünnep eredete: A keleti liturgiában Hypapante (=találkozó) néven már a 4. században tartották, s hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is.
  2. A bemutatás ünnepe: Mária karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben előírt módon bemutatta a jeruzsálemi templomban a tisztulási áldozatot, s gyermekét fölajánlotta Istennek.
  3. A találkozás ünnepe: Jézus születésekor csak a csodálkozó pásztorok képviseletében találkozott választott népével. Ma a szent törvények értelmében találkozik a templomban a papsággal és a prófétákkal (Simeon, Anna), a maga örök papságának és prófétai méltóságának előre hirdetőivel és előképeivel. Alázatosságból és az emberi természet teljes fölvételének megmutatására vállalja az előírt szolgálatot, de valójában az ő jelenléte szenteli meg a szent helyet, ezáltal lesz teljessé a Sion-hegyi templom szerepe a történelemben.
  4. A beteljesedés ünnepe: A babiloni fogság után a próféták azzal vigasztalták a népet, hogy az újjáépült templom ugyan nem lehetett oly szép, mint a Salamon által épített régi templom, de sokkal nagyobb kitüntetésben lesz része: a várva-várt Messiás itt fog megjelenni. Ma valóban megjelenik templomában az Úr. Simeon és anna személyében a választott nép boldogan fogadja azt, akire a századok vártak.
  5. Az egyház ünnepe: Eddig a karácsonyi kisdedet a szent család zártságában szemléltük. Most eljön, hogy boldog örömben találkozzék a teljes közösséggel, az Egyházzal. Az ünnepi liturgia legmélyebb gondolata az, hogy e napon találkozott össze a Vőlegény (Jézus) és a Menyasszony (az Egyház). A templom most lakodalmas ház, melyben együtt ünnepeljük ezt a találkozást.
  6. A fény ünnepe: A gyertyaszentelés és a gyertyás körmenet az ünnepi fények felvonulása. A gyertyák fénye Máriát is ünnepli, mert ő hozza a templomba „a népek megvilágosítására” szolgáló igazi Fényt. Az 5–6. századból való prédikáció így biztat: „Gyújtsatok örömmel világosságot az igazi Világosságnak. Fénnyel a kezünkben akarunk elébe menni, mint a világosság gyermekei, gyertyáinkat az igazi Világosság elé hozzuk. Senki se maradjon el a gyertyás körmenetektől, hogy azok fénye jelezze a Megváltó isteni fényét, mely mindent örök fényességgel áraszt el, s jelezzük vele lelkünk tisztaságát, amellyel Krisztus elé járulunk.”

  E szép ünnep a karácsonyi liturgia méltó befejezése. Csillagfényes szent estével kezdődött ez a liturgia, most mélyértelmű öröménekekkel kísért gyertyafényes misében fejeződik be. Aki szívvel-lélekkel részt vesz ezen az istentiszteleten, belső megindulással és lélekben megerősödve hagyja el az Isten házát, s magával viszi mindennapi életébe a született Krisztus fényét. Mind a papságnak, mind a népnek szent feladata, hogy — bár az ünnep nem kötelező —, a gyertyaszentelő mise gondos megtartásával őrizzék liturgiánk e fölemelő szertartását.

 • Ó, Sion, templomod (Népének)
  Adorna thalamum
  Dallam: Bozóki Mihály, 1797. (Vö. SzVU 164)
  Forrás: ÉE 674 (831. old.)
 • Fény a népek világosságára (Processziós ének)
  Lumen ad revelationem gentium
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Lk 2,32.29–32
  Forrás: ÉE 675 (831. old.), GH 64 (62. old.)
 • Ki negyven nap előtt (Népének)
  Dallam: 17. század, Kersch Ferenc, 1902 szerint (Vö. SzVU 163).
  Forrás: ÉE 676 (832. old.)
 • Befogadtuk, Isten (Introitus)
  Suscepimus Deus
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 47,10.2.11.13.15
  Forrás: ÉE 677 (834. old.), GH 65 (63. old.)
 • Befogadtuk, Isten (Graduále)
  Suscepimus
  Bibliai szakasz: Zs 47,10–11
  Forrás: ÉE 631 (775. old.), GH 66 (64. old.)
 • Alleluja. V. Az agg Simeon (Alleluja)
  Senex Puerum
  Forrás: ÉE 835. old., GH 67 (64. old.)
 • Ígéretet kapott Simeon (Kommunió)
  Responsum accepit
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Lk 2,26.29–32
  Forrás: GH 68 (64. old.)
 • Jézus bemutatásának ünnepére (Elmélkedés)
  Forrás: ÉE 1113. old.

Február 3. | Szent Balázs püspök, vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  1. század. Örményországban élt, hitéért Diocletianus császár borzasztó kínzások után lefejeztette. Torokbajban és más betegségekben szoktak a hívők közbenjárásáért fohászkodni. A „Balázs-áldás” szentelmény, mely az egészségünkért való imádsághoz hozzáadja az Egyház és a közbenjáró Szent érdemeinek támogatását.

Február 5. | Szent Ágota szűz és vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  251-ben, Szicíliában szenvedett vértanúhalált. A Rómában különösen tisztelt négy vértanú szent (Cecília, Lúcia, Ágnes, Ágota) egyike.

Február 6. | Miki Szent Pál és társai vértanúk

 • Kötelező emléknap, piros.

  Az első japán keresztények közé tartozó Pált 25 társával együtt Nagaszakiban keresztre feszítették 1597-ben.

Február 8. | Emiliáni Szent Jeromos áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1537-ben. Árva gyermekek és szegények gondozásával foglalkozó, szent életű olasz pap.

Február 10. | Szent Skolasztika szűz

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 547 körül. Szent Benedek nővére, a bencés apácák megalapítója. Kiváló volt alázatos elvonultsága és Isten iránti bizalommal teljes szeretete.

Február 11. | Szűz Mária lourdesi megjelenése

 • Választható emléknap, fehér.

  1. február 11-én, majd még tizenhétszer jelent meg a Boldogságos Szűz Bernadette Soubirous-nak, Lourdes délfrancia városka mellett egy barlangnál. Az egyszerű lányon keresztül Mária a bűnösöket megtérésre hívta, a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját megerősítette, és számos csodájával korunkat is a természetfölötti valóságra, Isten hatalmára figyelmeztette.

Február 14. | Szent Cirill szerzetes és Metód püspök

 • Ünnep, fehér.

  A szláv népek apostolai, Európa társ-védőszentjei. A görög földön született testvéreknek köszönhető a szláv írás, liturgia, bibliafordítás is. Mindketten találkoztak a honfoglalás előtt a mai orosz földön lakó magyarokkal, s életszentségük azokra mély benyomást tett. Cirill 869-ben, Metód 885-ben halt meg.

Február 17. | A Szervita Rend hét szent alapítója

 • Választható emléknap, fehér.

  A hét firenzei nemes ifjú előbb remete, majd 1240 körül rendet alapít a Fájdalmas Szűz tiszteletének ápolására.

Február 21. | Damiáni Szent Péter püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1072-ben. Gyermekkorától feltűnő buzgóságot mutatott, bencés lett, majd bíboros, a pápaság nagy támasza. Az egyházi reformokért keményhangú írásokban küzdött.

Február 22. | Szent Péter apostol székfoglalása

 • Ünnep, fehér.

  A 4. században keletkezett római ünnep, mely az apostolokra alapított Egyház egységét hirdeti. Imádkozzunk Szentatyánkért, a pápáért is, hogy tanító szava mindig útmutatás legyen számunkra.

  Nagy Szent Leó pápa beszédéből: „Miután a tizenkét apostol a Szentlélek által a nyelvek adományát elnyerte, midőn felosztották egymás között a világ részeit, hogy az evangéliummal az egész földet áthassák, Szent Péter, az apostoli rend feje a római birodalom fellegvárába, fővárosába rendeltetett, hogy az igazság fénye — melynek minden nép üdvösségére fel kellett ragyognia —, magától a főtől hatékonyabban áradjon szét a testbe az egész világon. Onnan kellett a filozófiai téveszméket eltaposni, onnan kellett a földies bölcsesség hiúságait elszéleszteni, onnan kellett a démonok kultuszait megszégyeníteni, ahol korábban mintegy összegyülekezett minden babonaság és tévedés. Ne félj hát, Péter, e városba jönni, a kereszt győzelmi jelét Rómában kitűzni, ahol isteni előrendeléssel a főhatalom tisztessége és a kínhalál dicsősége vár reád!”

 • Alleluja. V. Te Péter vagy (Alleluja)
  Tu es Petrus
  Forrás: ÉE 837. old., GH 467 (427. old.)
 • Te Péter vagy (Traktus)
  Tu es Petrus
  Forrás: ÉE 837. old., GH 468 (428. old.)

Február 23. | Szent Polikárp püspök, vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 155 körül. Szent János evangélista tanítványa, Szmirna püspöke, fontos láncszem az apostoli hit átadásában. A haláláról szóló írás a vértanúk legrégibb okmánya.

Február 24. | Szent Mátyás apsotol

 • Ünnep, piros.

  Az Úr feltámadása után választották az apostolok maguk közé a hűtlen Júdás helyére, hogy az Úrtól rendelt tizenkettes szám teljessé váljék. Júdeában, majd Etiópiában hirdette a hitet. A pogányok megkövezték, majd bárddal lefejezték.

Március 4. | Szent Kázmér

 • Választható emléknap, fehér.

  A lengyel király fia, tisztaságban és önkéntes szegénységben élt. Az Oltáriszentség és a Szent Szűz nagy tisztelője.

Március 7. | Szent Perpétua és Felicitász vértanúk

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghaltak 203-ban. Perpétua előkelő asszony, Felicitász hűséges szolgálója volt. Karthágóban szenvedtek vértanúhalált, az ősegyház legtiszteltebb vértanúi közé tartoztak.

Március 8. | Istenes Szent János szerzetes

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1550-ben. Spanyol szerzetes, a szegények gondozása volt szívügye.

Március 9. | Római Szent Franciska

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1440-ben. Családanya, majd a szeretetszolgálatnak szenteli magát, s e munkára rendet alapít. A gépjárművezetők védőszentje.

Március 17. | Szent Patrik püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 461-ben. Az írek apostola, az ő munkája nyomán lett Írország a „szentek szigete”.

Március 18. | Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 386-ban. A tiszta katolikus hit nagy harcosa, az ariánusok ezért háromszor száműzték. Fennmaradt híres hitmagyarázata, bevezetése a keresztény misztériumokba, hittanulók számára.

Március 19. | Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

 • Főünnep, fehér.

  Dávid királyi házából származott, Jézus nevelőatyja lett. Munkára, alázatosságra, tisztaságra biztat. Tisztelete viszonylag újkori, a 14. századtól terjed. Kérjük őt, hogy amint gondviselője volt a gyermek Krisztusnak, úgy legyen oltalmazója az ő Egyházának is.

  Szent Bernát beszédéből: „Emlékezzünk az ószövetségi József pátriárkára, kihez nemcsak nevében, hanem tisztaságában és kedvességében is hasonlított a szent Szűz Jegyese. Ahogy az megőrizte a sértetlen tisztaságot, úgy József is tisztán őrizte Máriát. Ahogy József gondviselője lett a népnek, s gabonával látta el őket a sanyarúság idején, úgy József is gondviselője a Messiásnak, majd a mennyből jött égi Kenyeret megőrizve, átadta az egész világnak. Hű és okos szolga ő valóban, akit az Úr anyjának támaszul, az Ige emberi testének gyámolul, az üdvösségterv végrehajtásában munkatársául állított.”

 • Boldog ember (Traktus)
  Beatus vir
  Forrás: GH 469 (428. old.)
 • Áldunk, Isten jó szolgája (Népének)
  Dallam: Magyar Cantionale.
  Forrás: ÉE 264 (329. old.)

Március 23. | Mongrovejói Szent Turibius püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1606-ban. Spanyol származású, az Újvilágban térített nagy buzgalommal.

Március 25. | Gyümölcsoltó Boldogasszony

Április 2. | Paulai Szent Ferenc

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1507-ben. Tizenhárom éves korától remete, majd követőiből rendet alapít Kalábriában.

Április 4. | Sevillai Szent Izidor püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap.

  Meghalt 636-ban. Bencés szerzetes, majd Sevilla püspöke. Az antik műveltséget írásaival átmentette a középkorba, s a szent tudománnyal összekapcsolta.

Április 5. | Ferreri Szent Vince áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1419-ben. Domonkos-rendi szónok, buzgó térítő Spanyolországban. több ezren tértek meg beszédeinek hatása alatt.

Április 7. | De la Salle Szent János áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1719-ben. A keresztény Iskolatestvérek rendjének alapítója.

Április 13. | Szent I. Márton pápa, vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 656-ban.

Április 16. | Szent Bernadett szűz

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1878-ban. A lourdesi jelenések boldog kitüntetettje szerzetesnő lett, s az egykori pásztorlány alázatosságával, a betegségek türelmes elviselésével jeleskedett.

Április 21. | Szent Anzelm püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1109-ben. Bencés szerzetes, majd Canterbury érseke. Bölcseleti és hittani írásai korfordulót jelentenek a teológiában.

Április 23. | Szent Adalbert püspök és vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 997-ben. Cseh származású szerzetes, Prága püspöke. Miután ellenségei elüldözik, többfelé térített, így hazánkban is. A hagyomány szerint ő bérmálta meg Szent István királyt. A poroszok térítése közben lett vértanú. A lengyel, cseh néppel együtt a magyar is védőszentként (az Esztergom-budapesti Főegyházmegye fővédőszentjeként) tiszteli.

 • Alleluja. V. Szent Adalbert püspök (Alleluja)
  Sancte Adalberte, succurre
  Forrás: ÉE 842. old., GH 471 (430. old.)
 • Adjunk tiszteletet Adalbert (Szent Gellért) püspöknek (Népének)
  Dallam: XVII. századi, erdélyi népi gyűjtés szerint.
  Forrás: ÉE 267 (332. old.)

Április 24. | Szent György vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Katona volt Diocletianus hadseregében. Vértanúságának emlékét a 4. századtól kezdve tiszteli a keleti, majd hamarosan ezután a nyugati egyház is.

Április 24. | Szigmaringeni Szent Fidél vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 1622-ben. Ügyvéd, majd ferences szerzetes és áldozópap. A protestáns Svácban hirdette a katolikus hitet, s szenvedett érte vértanúhalált.

Április 25. | Szent Márk evangélista

 • Ünnep, piros.

  Urunk 72 tanítványa közé tartozott. Unokatestvérének, Pálnak kísérője az antióchiai, majd ciprusi térítőúton. 10 évvel később Rómában a fogoly apostol „munkatársa és vigasza”. Péter apostolnak is tanítványa, evangéliuma Péter tanítását foglalja írásba. Az alexandriai egyház alapítóját tiszteli benne.

  Régi hagyomány szerint e napon tartják a „búzaszentelő körmenetet”, a tavaszi vetések könyörgő megáldását. Ha a körmenet nem vezethető ki a határba, legalább a templomban tartsuk meg e könyörgő ájtatosságot.

Április 28. | Chanel Szent Péter vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 1841-ben. Az óceániai szigetvilág hithirdetője és vértanúja.

Április 29. | Sziénai Szent Katalin szűz és egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1380-ban. Szent Domonkos harmadrendjének tagja. Önmegtagadó, vezeklő életet folytatott. Egy pestis-járvány alkalmával tanúsított áldozatos szeretete, mély lelkiségről, misztikus életről szóló nagyhatású írásai, az Egyház ügyeiben való aggódása és bölcs tanácsai, a legnagyobb bűnösök megtérését is kieszközlő imádsága és intő szavai egész Európában híressé tették.

Április 30. | Szent V. Piusz pápa

 • Választható emléknap, fehér.

  A trienti zsinat által elhatározott liturgikus reformok végrehajtója. Küzdött a török ellen. Pápaként is alázatos domonkosrendi szerzetes maradt.

Május 1. | Szent József, a munkás

 • Választható emléknap.

  Jézus nevelőatyja, mint kétkezi munkás (ács) a fizikai dolgozók védőszentje.

Május 2. | Szent Atanáz püspök, egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 373-ban. Alexandria püspöke volt, az igaz hitnek, Jézus istenségének tanítását védte rendíthetetlenül Árius eretnekségével szemben. Ezért ötször küldték száműzetésbe. Az egyháztörténelem egyik legjelentősebb alakja.

Május 3. | Szent Fülöp és Jakab apsotolok

 • Ünnep, piros.

  Fülöp előbb Keresztelő Szent János tanítványa volt. Kis-Ázsiában hirdette a hitet, ezért keresztre feszítették. Ifjabb Jakab Jézusnak közeli rokona volt. Jeruzsálem első püspöke. Az Újszövetségi szentírásban olvassuk levelét. 62-ben lett vértanú.

  Részlet Szent Jakab leveléből: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről való, a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás, sem árnyéka a változandóságnak. Ő szabad akaratából nemzett minket az igazság igéjével, hogy mintegy zsengéi legyünk az ő teremtésének. — Legyen minden ember gyors a hallásra, de késedelmes a szólásra és késedelmes a haragra. Elvetvén minden tisztátalanságot és sokféle gonoszságot, fogadjátok szelídséggel a belétek oltott igét, mely meg tudja menteni lelketeket.”

Május 4. | Szent Flórián vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 304-ben. A mai Ausztria területén, Lorchban nyerte el a vértanúság pálmáját: malomkővel a nyakában az Enns folyóba vetették. A tűzoltók védőszentje.

Május 7. | Boldog Gizella

 • Választható emléknap, fehér.

  Szent István király felesége, megözvegyülve a passaui bencés kolostorba lépett, hogy apáca legyen. Itt halt meg hosszú imádságos élet után.

Május 12. | Szent Néreusz és Akhilleusz vértanúk

 • Választható emléknap, piros.

  Római katonák, akik valószínűleg Diocletianus üldözése alatt szenvedtek vértanúhalált 300. körül.

Május 12. | Szent Pongrác vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  A Diocletianus-üldözések alatt, 14 éves gyermekként vállalta a vértanúhalált.

Május 16. | Nepomuki Szent János vértanú

Május 18. | Szent I. János pápa, vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Az ariánus Nagy Teodorik császár fogságában halt meg 526-ban.

Május 22. | Szent Rita

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1457-ben. Hitetlen férjét megtérítette, majd özvegyként apáca lett. Misztikus, homlokán a töviskorona sebét viselte. A családi gondokkal, bajokkal küszködő asszonyok pártfogója.

Május 24. | Szűz Mária, keresztények segítsége

 • Kötelező emléknap, fehér.

Május 25. | Szent Béda áldozópap, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 735-ben. Angolszász bencés, nagy tudású férfi, az angol történetírás nagyja. Tudásával szentsége versenyzett.

Május 25. | Szent VII. Gergely pápa

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1085-ben. A cluny-i bencés kolostor szerzetese, nagy tehetségével és egyházhűségével több pápa támasza, majd 1073-tól maga is pápa. Az Egyház reformátora, jogainak védelmezője a világi hatalommal (császárral) szemben. Számkivetésben halt meg: látszólag elbukott, mégis ő győzött. Utolsó szavai a zsoltárt idézték: „Szerettem az igazságot, gyűlöltem az igazságtalanságot, azért halok meg számkivetésben.”

Május 25. | Pazzi Szent Mária Magdolna szűz

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1607-ben. Kármelita szerzetesnő, a tökéletesség útján haladt, misztikus adományokkal gazdagon. Jelszava: szenvedni vagy meghalni.

Május 26. | Néri Szent Fülöp áldozópap

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1595-ben. A papi szellem és fegyelem megújítója, a világi papok ima-közösségének (az oratoriánus társaságnak) megalapítója. A szegények, betegek és fiatalok apostola.

Május 27. | Canterbury Szent Ágoston püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 605-ben. Nagy Szent Gergely parancsára ment Angliába, hogy az angolszászoknak hirdesse az evangéliumot. Anglia apostola, egyházának megszervezője.

Május 30. | Szent István király ereklyéinek átvitele

 • Választható emléknap, fehér.

  Első királyunk sírját szenttéavatásakor, 1083-ban felbontották, és alamizsnát osztogató jobb kezét épen találták. A szent jobbot először a Bihar megyei Szentjobb kolostorban, majd Székesfehérváron őrizték. A török időben Raguzába jutott, s 1771-ben hozták haza Budavárába. Ma a budapesti Szent István bazilikában őrzik.

Június 1. | Szent Jusztin vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 165 körül. Pogány szülők megtért gyermeke. Filozófus, a pogányokkal szemben védte a hitet két fennmaradt írásában. Rómában halt vértanúhalált.

Június 2. | Szent Marcellin és Péter vértanúk

 • Választható emléknap, piros.

  Meghaltak 303 körül. A Diocletianus-féle üldözések alatt szenvedtek vértnúhalált, borzasztó kínzások után.

Június 3. | Szent Luanga Károly és társai vértanúk

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 1887-ben. Az afrikai Ugandában szenvedtek hitükért vértanúhalált.

Június 5. | Szent Bonifác püspök, vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 754-ben. Angolszász szerzetes, majd missziós püspök, Németország nagy apostola. A frízek ölték meg 52 társával együtt. Teste Fuldában nyugszik.

Június 6. | Szent Norbert püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1134-ben. Könnyelmű fiatalkor után megtérve a premontrei rend alapítója, majd Magdeburg érseke lett. Az egyháztörténelem jeles alakítója.

Június 9. | Szent Efrém diákonus, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 373-ban. A szír egyház büszkesége, Edesszában szervezett teológiai iskolát. Híres himnuszaiért a szírek „a Szentlélek hárfájának” nevezték.

Június 11. | Szent Barnabás apostol

 • Kötelező emléknap, piros.

  Ciprus szigetén született, Szent Pál útitársa. Jelen volt a jeruzsálemi zsinaton is, majd Cipruson hirdette az evangéliumot.

Június 13. | Páduai Szent Antal áldozópap, egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1231-ben. Portugáliában született. A szegénységet hirdető Szent Ferenc követője lett már annak életében. Nagyhatású prédikátor, ugyanakkor a krisztusi egyszerűség és szelídség szentje. Páduában halt meg, azóta is a keresztény nép egyik legkedvesebb patrónusa.

  Szent Antal mondásaiból: „Isten éljen mindig a szívedben. Egy szent sem boldogabb, egy szív sem vidámabb, mint az, ki szívében Istent hordozza. — Életünk hajócskájának horgonya az Istenbe vetett bizalom. Ez biztosít, hogy a hullámok el ne sodorják. — Isten soha meg nem szűnik gyermekeinek Atyja lenni.”

 • Alleluja. V. Íme, Antal, az egyszerű (Alleluja)
  Hic Antonius pauper
  Forrás: ÉE 847. old., GH 472 (430. old.)
 • Föltekintünk a szegénység (Népének)
  Dallam: Amadé László.
  Forrás: ÉE 269 (334. old.)

Június 15. | Árpádházi Boldog Jolán

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1298-ban. Béla királyunk leánya volt, Boleszláv lengyel herceg felesége lett. Ura halála után a klarissza apácák közé lépett, szent élet után mint fejedelem-asszonyuk halt meg.

Június 19. | Szent Romuáld apát

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1027-ben. A remeteélet szervezője, a kamalduli remeterend alapítója. Mint hithirdető hazánk határáig eljutott, de egy betegség visszafordította.

Június 21. | Gonzága Szent Alajos szerzetes

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1591-ben. Spanyol szerzetes, a Jézus-társaság tagja. Kimagasló tisztaságban és önfegyelemben töltött élet után a pestis-betegek ápolása közben halt meg, alig 23 éves korában. A fiatalok egyik védőszentje.

Június 22. | Nolai Szent Paulin püspök

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 431-ben. Politikus volt, majd vagyonát szétosztva pap lett. Mint püspök, mindenki vigasztalója, mély tartalmú himnuszok írója.

Június 22. | Fischer Szent János püspök és Morus Szent Tamás vértanúk

 • Választható emléknap, piros.

  Meghaltak 1535-ben. Amikor VIII. Henrik önkénye Angliát elszakítja a római Egyháztól, állhatatosan kitartanak az igaz hit és a pápa melletti hűségben. Ezért végezteti ki a király őket, számos társukkal együtt. Morus Szent Tamás egyúttal a hithű világi tudományosság és humanizmus kiváló képviselője, a katolikus értelmiség egyik példaképe.

Június 24. | Keresztelő Szent János születése

 • Főünnep, fehér.

  A legszentebb Istenanya után mindjárt Keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltásának történetében. „Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál” — hirdeti róla maga az Üdvözítő. Az ő nagysága az Istenember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte járt, és az utat készítette számára. Születését angyal hirdette, és Krisztus már anyja méhében megszentelte Jánost áldott látogatásával. Bűnbánatot hirdet, s az a méltóság éri, hogy ő mutathatja be Krisztust a világnak: Íme, az Isten Báránya! Míg a többi szentnek csak a halála (vagyis mennyei születése) napját ünnepeljük, Jánosnak a földi születésnapját is teljes liturgikus fénnyel üljük, éppúgy, mint a Megváltóét és Máriáét. Eredetileg az Egyház legnagyobb ünnepei közé tartozott, böjttel készültek rá, s mint karácsonynak, három miséje volt. A legújabb időkig parancsolt ünnep volt János vértanúhalálának emléknapja, augusztus 29. János kiemelt tiszteletéről tanúskodnak az ünnepen kívül a neki szentelt templomok, oltárok, egyesületek, a szentmisébe és egyes imádságokba való befoglalása. Gyakori keresztnév. Ünnepén sokfelé tüzet gyújtanak, minthogy maga Krisztus mondta róla: János világító fáklya volt.

 • Anyám méhétől fogva (Introitus)
  De ventre matris
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Iz 49,1–2; Zs 91,1–2
  Forrás: ÉE 679 (850. old.), GH 473 (431. old.)
 • Mielőtt formáltalak téged (Graduále)
  Priusquam te formarem
  Bibliai szakasz: Jer 1,5.9
  Forrás: ÉE 680 (851. old.), GH 474 (432. old.)
 • Alleluja. V. Te, gyermek (Alleluja)
  Tu puer
  Bibliai szakasz: Lk 1,76
  Forrás: ÉE 680 (851. old.), GH 475 (432. old.)
 • Te, gyermek (Kommunió)
  Tu puer
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Lk 1,76. 68–79.
  Forrás: GH 476 (432. old.)
 • Hogy dicsérhessünk könnyű énekszóval (Himnusz)
  Ut queant laxis
  Dallam: Régi magyar himnuszdallam (Budai Psalterium, XV. század), kissé egyszerűsítve.
  Forrás: ÉE 270 (335. old.)

Június 26. | Alexandriai Szent Cirill püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 444-ben. A legnagyobb görög egyházatyák egyike. Különösen a nesztoriánus eretnekséggel szemben harcolt Jézus Isten-emberi természetének egységét védve. Az efezusi zsinat lelke, Mária méltóságának védelmezője.

Június 27. | Szent László király

Június 28. | Szent Iréneusz püspök, vértanú

 • Kötelező emléknap, piros.

  Meghalt 200 körül. Szent Polikárp (február 23.) tanítványa volt, akinek mestere viszont Szent János apostol. Külön isteni kegyelem, hogy e három szent majdnem két évszázadon át szakadatlanul őrködhetett a katolikus hit folytonosságára és az apostoli hagyomány hamisítatlan tisztaságára. Lyon püspöke, az oroszlánok elé dobva végezték ki.

Június 29. | Szent Péter és Pál apostolok

 • Főünnep, piros.

  Az apostolfejedelmek ünnepe. Simon Krisztus akaratából lett Péterré, Sziklává, hogy az Egyház reá épülhessen. Az apostolok között ő az első, testvéreinek megerősítője a hitben. Rómában lett vértanú, sírja fölött emelkedik a Szent Péter bazilika. A Saulból lett Szent Pál, a népek apostola szintén Rómában lett vértanú. Vértanúságuk valószínű éve 67. „Egyetlen szentség kettős olajága.”

 • Alleluja. V. Te Péter vagy (Alleluja)
  Tu es Petrus
  Forrás: ÉE 837. old., GH 467 (427. old.)
 • Te vagy a Péter (Kommunió)
  Tu es Petrus
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Mt 16,18; Zs 79
  Forrás: GH 478 (434. old.)
 • Két oszlopa igazságnak (Népének)
  Dallam: Magyar Cantionale.
  Forrás: ÉE 274 (339. old.)
 • Péter apostolnak nagy dicséretét (Népének)
  Dallam: Náray György.
  Forrás: ÉE 275 (340. old.)

Június 30. | A római egyház első vértanúi

 • Választható emléknap, piros.

  Az első keresztényüldözés mártírjai, Néró uralma alatt, 64-ben.

Július 2. | Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél

 • „Sarlós Boldogasszony.” Ünnep, fehér.

  Mária megtudta az angyal szavából, hogy rokona, Erzsébet nemsokára szülni fog. Elmegy meglátogatni és segíteni őt. Jézusnak és az ő előhírnökének, Keresztelő Jánosnak első találkozása ez — és Erzsébet méhében „felujjongott a magzat”. A két szent asszony halhatatlan szavakkal (az „Üdvözlégy Mária” második részével, Mária pedig a Magnificattal) hirdeti a világnak a közeli üdvöt. Az Egyház Keresztelő Szent János születésnapjának hajdani nyolcada után ünnepli 1389 óte e kedves ünnepet.

 • Köszöntsük most Szűz Máriát (Népének)
  Dallam: Cantus Catholici.
  Forrás: ÉE 276 (341. old.)

Július 3. | Szent Tamás apostol

 • Ünnep, piros.

  Galileai halászból lett az Úr apostola. A hitetlenkedő apostol volt az, aki megtapinthatta a feltámadt Krisztus sebeit, hogy kétkedése által a feltámadás valóságáról a késő századoknak is tanúságot tegyen. India népeinek apostola, ott szenvedett vértanúhalált. „Boldogabbak, akik nem látnak és hisznek.” Ismételjük meg az Oltáriszentség előtt Tamás vallomását: „Én Uram és én Istenem!” (Az apostol ünnepe a közelmúltban került december 21-ről erre a napra.)

Július 4. | Portugáliai Szent Erzsébet

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1336-ban. Árpádházi Szent Erzsébet unokahúga, őt tekintette példaképül. Portugál királynő, majd özvegységre jutva mindenét a szegényeknek adta, s belépett Szent Ferenc harmadrendjébe.

Július 5. | Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap

 • Fakultatív emléknap, fehér.

  Meghalt 1539-ben. Orvos volt, majd pap lett és a barnabita rend alapítója. A negyvenórás szentségimádás jámbor szokásának kezdeményezője.

Július 6. | Goretti Szent Mária szűz és vértanú

 • Választható emléknap, piros.

  Meghalt 1902-ben. Tisztaságának védelmében lett gyilkosság áldozata.

Július 11. | Szent Benedek apát

 • Ünnep, fehér.

  Meghalt 547-ben. A nyugati szerzetesség atyja, a keresztény Európa arculatának kialakításában egyik legnagyobb hatású egyéniség. VI. Pál pápa Európa védőszentjévé jelölte ki. Reguláját ma is sok ezren követik, a bencés szerzetesrendiek, a ciszterciek, stb. Imádság és munka, szemlélődés és tevékenység együttesen adják az Egyház életének egyensúlyát.

 • Szent Benedekhez szálljon fel az ének (Népének)
  Dallam: Gyulai L.
  Forrás: ÉE 277 (342. old.)

Július 13. | Szent Henrik

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1024-ben. Németrómai császár, szent életével és uralkodói erényeivel sokat tett az Egyház megerősödéséért.

Július 14. | Lellisi Szent Kamill áldozópap

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1614-ben. A teatinus betegápoló rend alapítója.

Július 15. | Szent Bonaventúra püspök, egyháztanító

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1274-ben. Ferences szerzetes, Aquinói Szent Tamással egyidőben tanít a párizsi egyetemen. Rendi generális, majd bíboros. Tamás mellett a skolasztikus teológia legnagyobb tudósa.

Július 16. | Kármelhegyi Boldogasszony

 • Választható emléknap, fehér.

  A bibliai Kármel-hegy remetéi a 13. században alapították meg a kármelita rendet, a Szent Szűz különös oltalma alatt. Ezt az oltalmat köszöni meg a mai ünnep.

Július 17. | Szent András és Benedek remeték

 • Választható emléknap, fehér.

  András Lengyelországban született, a Nyitra-vidéki Zobor-hegyi kolostor lakója lett, később Trencsén vidékén remetéskedett. 1010 körül halt meg. Kedvelt tanítványának, Szent Benedek vértanúnak (Meghalt 1035-ben) tetemeivel együtt Nyitrán nyugszik. Életrajzukat Boldog Mór pécsi püspök írta meg. Imádságos és szigorú vezeklő életükkel a korai magyar keresztényég nagy lelki erősítésére szolgáltak. Egyúttal a lengyel, cseh, szlovák és magyar egyház testvéri egységét is szorosabbá teszi tiszteletük.

Július 18. | Boldog Hedvig királynő

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1399-ben. Nagy Lajos királyunk leánya, Jagelló lengyel és litván király felesége. A szegényeket, betegeket, öregeket maga ápolta. Fiatalon halt meg, sírjánál a krakkói székesegyházban csodák sokasága történt. A két nép barátságának égi pártfogója.

Július 21. | Brindisi Szent Lőrinc áldozópap, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1619-ben. Nagyhatású szónok.

Július 22. | Szent Mária Magdolna

 • Kötelező emléknap, fehér.

  A bűnbánó asszony ott van Jézus halálánál, s kiérdemli, hogy elsőnek láthatja meg a föltámadt Krisztust. Így lett a feltámadás hírvivője, „apostola apostolorum” (az apostolok számára is apostol). A bűnbánók, vezeklők védőszentje, aki tanúsítja, hogy nincs a bűnnek olyan mélysége, ahonnan az őszinte bűnbánat ne mentene ki.

  Antifóna a régi esztergomi zsolozsmából: „Hiteles beszéd ez és elfogadásra méltó: hogy Jézus Krisztus e világba jött a bűnösöket üdvözíteni, s ő, aki születni méltóztatott a Szűz Máriától, nem irtózott attól, hogy a bűnös Mária megérintse. Ez az a Mária kinek megbocsáttatott sok bűne, mert nagyon szeretett. Ez az a Mária, ki mindenek közt elsőként láthatta meg a halottaiból Föltámadottat, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő könyörögjön — kérjük — értünk, bűnösökért, minden időben.”

 • Alleluja. V. Ez az a Mária (Alleluja)
  Maria haec est illa
  Forrás: ÉE 856. old., GH 479 (435. old.)
 • Mária Magdolna (Népének)
  Dallam: Cantus Catholici.
  Forrás: ÉE 278 (343. old.)

Július 23. | Szent Brigitta

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1373-ban. Nyolcgyermekes svéd családanya, gyermekei felnövekedése után Rómában telepedett le mint szerzetes. Misztikus írásai nagy hatással voltak korának és a következő századoknak lelkiségére. Szerepe volt a pápák „avignoni fogságának” megszüntetésében.

Július 24. | Árpádházi Boldog Kinga szűz

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 1292-ben. IV. Béla magyar király leánya, Lengyelország szentéletű királynője.

Július 25. | Szent Jakab apostol

 • Ünnep, piros.

  Az idősebb Jakab Szent János apostolnak testvére. Az Úr külön szeretettel választotta őt színeváltozásának és az Olajfák-hegyi halálfélelmének tanújává Jánossal és Péterrel együtt. Az apostolok közül elsőnek ürítette ki a szenvedés kelyhét: Heródes Agrippa 42-ben lefejeztette.

Július 26. | Szent Joachim és Szent Anna

 • Kötelező emléknap, fehér.

  A boldogságos Szűz szülei. Mária édesanyjának nevét egy 2. századi írás tartotta fenn. A Mária-tisztelet vezette az Egyházat arra, hogy az ő szüleit is külön ünneppel ülje. Igaz izraeliták voltak, Anna a Biblia „erős asszonyai” közül való. Jézus nagyszüleinek ünnepe az idősek megbecsülésére is figyelmeztet.

 • Alleluja. V. Szerette az Úr (Alleluja)
  Amavit eos
  Forrás: ÉE 586. old., GH 480 (435. old.)
 • Üdvözlégy szent Anna (Népének)
  Dallam: XVII. századi, Kersch alapján.
  Forrás: ÉE 279 (344. old.)
 • Krisztus Jézus Nagyanyjának (Népének)
  Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky.
  Forrás: ÉE 280 (344. old.)

Július 29. | Szent Márta

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Lázár és Mária nővére, aki Betániában vendégül látta az Urat és szolgált neki. Imádságával kiérdemelte testvére, Lázár feltámasztását.

Július 30. | Krizológus (Aranyszarvú) Szent Péter püspök, egyháztanító

 • Választható emléknap, fehér.

  Meghalt 450-ben. Ravenna püspöke, kiváló szónok.

Július 31. | Loyolai Szent Ignác áldozópap

 • Kötelező emléknap, fehér.

  Meghalt 1556-ban. Katonatiszt, súlyos sebesülés után visszavonul Manrézába, teológiát tanul, megírja lelkigyakorlatos könyvét. Később pap lesz, és barátaival megalapítja a Jézus-társaságot (Jezsuiták).

Augusztus 6. | Urunk Jézus Krisztus Színeváltozása

Augusztus 10. | Szent Lőrinc vértanú

Augusztus 15. | Szűz Mária mennybevétele

Augusztus 20. | Szent István király

Szeptember 8. | Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

Szeptember 12. | Szűz Mária szent neve

Szeptember 14. | Szent Kereszt felmagasztalása

Szeptember 24. | Szent Gellért püspök

Szeptember 29. | Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok

Október 4. | Szent Ferenc hitvalló

Október 8. | Magyarok Nagyasszonya