Virágvasárnap

Nagycsütörtök

 • A szenvedésre induló Jézus búcsúestje övéivel. Jézus „vágyva vágyott”, évek óta — tulajdonképpen örök idők óta — készült erre a vacsorára. Ekkor adta át búcsú-ajándékait: 1. Szeretetének jelét a lábmosásban, 2. Testének és Vérének szentségét, 3. a papi átváltoztató hatalmat („ezt cselekedjétek...”), 4. mintegy végrendeletül elmondja búcsúbeszédét, 5. és elmondja Egyházáért főpapi imáját.

  Azután elénekli a hálaadó zsoltárokat, hosszú gyötrődésben, imádságban, teljes magárahagyatottságban elfogadja az Atya akaratát, engedi magát Júdás által megcsókolni, s elfogatásával megkezdi szenvedését.

  Mennyi történt néhány óra alatt ezen az estén! Ó, mit kell éreznie Krisztus Jegyesének, a szent Egyháznak, amikor ma este egyesülni akar mindezzel a misztériummal!

  ######Krizmaszentelési mise A székesegyházakban nagycsütörtök délelőttjén a püspök papjaival ünnepélyes misét mutat be, melyen megszenteli a keresztelésnél, bérmálásnál, betegek keneténél, templomszentelésnél használatos szent olajakat és krizmát. A liturgia egyik legszebb szertartása, igyekezzünk legalább életünkben egyszer részt venni benne. — Tiszteljük a szentségeknél használatos különféle megszentelt anyagokat!

  ######Vezeklők visszafogadása Régen ezen a napon történt a nyilvános bűnökért vezeklők kiengesztelődése, feloldozása, visszafogadása. Figyelmeztessen ez arra, hogy ha eddig nem, ma végezzük el húsvéti gyónásunkat. Napközben elmondhatjuk a bűnbánati zsoltárokat (Lásd a nagyböjti közös bűnbánati ájtatosságban).

  ######A Húsvéti Szent Háromnap Az Úr szenvedésének és föltámadásának húsvéti szent háromnapja a nagycsütörtök esti szentmisével kezdődik, középpontja a húsvéti virrasztás, befejezője pedig húsvétvasárnap vecsernyéje.

  ######Az esti szentmise Az esti szentmise az utolsó vacsorát hozza a jelenbe. A mise Glóriájára megszólal az orgona, a harangok, a csengők, hogy azután a gyász jeléül elhallgassanak egészen Húsvét éjszakájáig. A plébánia népe egy családként ünnepli együtt a szent vacsorát.

  Ezt az estét csak a kereszt rávetődő árnyékában ünnepelhetjük, mert Nagycsütörtök minden ajándéka a keresztből nyeri erejét. Ezért az Introitus: Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében.

  ######Oltárfosztás A szentmise végén oltárfosztás van. A minden díszétől megfosztott templom a pusztaság és vigasztalanság képét mutatja. A szentáldozat bemutatása szünetel egészen addig, míg az Úr sírjából elő nem jön. Hajdan az oltárkövet ez alkalommal borral és vízzel megmosták: a Krisztust jelképező Oltáron mintegy elvégezték a holttestnek kijáró régi szolgálatot. Oltárfosztás alatt a szenvedő Messiás zsoltárát, a 21. zsoltárt imádkozhatjuk!

  ######Virrasztás A mise után ne menjünk még el a templomból! Krisztus egyedül gyötrődött az Olajfák hegyén az elfogatása előtti percekben, órákban. „Kerestem, aki velem együtt érezzen, és nem akadt senki sem!” Ne hagyjuk őt magára!

  ######A búcsúbeszéd szertartása Az egyház ősi szokása, hogy Nagycsütörtökön felolvassa Krisztus búcsúbeszédét, az ő legmélyebb és legszemélyesebb tanítását, végső üzenetét, melyet János evangéliumának 14–17. fejezete tartalmaz.

  E szép szokást akár a virrasztó szentórához kapcsolva is megtarthatjuk, vagy akár kisebb közösségben (például a lábmosás szertartása után) is végezhetjük. Ha nem, legalább magánosan olvassuk el néhány szakaszát ezen az éjszakán.

 • A vezeklők visszafogadása (Egyéb)
  Forrás: PK 73. old.
 • Mi pedig dicsekedjünk (Introitus)
  Nos autem gloriari
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Gal 6,14; Zs 66
  Forrás: ÉE 541 (649. old.), GH 122 (116. old.)
 • Krisztus engedelmes volt értünk (Graduále)
  Christus factus est
  Bibliai szakasz: Fil 2,8–9
  Forrás: ÉE 806 (1397. old.), GH 139 (132. old.)
 • Arról ismerje meg mindenki (Traktus)
  In hoc cognoscent
  Bibliai szakasz: Jn 13,35; 1Kor 13,13; 1Jn 4,7
  Forrás: ÉE 808 (1401. old.), GH 140 (133. old.)
 • Hol szeretet és egyetértés (Offertórium)
  Ubi caritas et amor
  Dallam: Invitatorium dallam.
  Forrás: ÉE 810 (1403. old.), GH 142 (134. old.), GH 635 (581. old.)
 • Ez az én testem (Kommunió)
  Hoc corpus
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: 1Kor 11,24.25.23.26
  Forrás: ÉE 543 (651. old.), GH 119 (112. old.)
 • A kenyér, amelyet én adok (Kommunió)
  Panis, quem ego dedero
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Jn 6,52; Zs 102
  Forrás: ÉE 540 (647. old.), GH 109 (104. old.), GH 343 (323. old.)
 • Zengjed nyelv a dicsőséges (Himnusz)
  Pange lingua gloriosi
  Dallam: Liber Usualis.
  Forrás: ÉE 155 (231. old.), GH 638 (585. old.), GH 639 (586. old.)
 • Szomorú az én lelkem (Antifóna)
  Tristis est anima
  Dallam: Antifóna típusdallam.
  Bibliai szakasz: Mt 26
  Forrás: ÉE 811 (1405. old.), GH 143 (135. old.)
 • Oltárfosztás és mosás (Egyéb)
  Bibliai szakasz: Zs 21.
  Forrás: PK 111. old.
 • Búcsúbeszéd olvasás és lábmosás (Egyéb)
  Ad mandatum
  Forrás: PK 112. old.
 • Ante diem festum (Antifóna)
  Húsvét ünnepe előtt
  Forrás: K . old.
 • Tudván Jézus, hogy eljött órája (Népének)
  Dallam: 16. század, mai népi gyűjtés szerint
  Forrás: ÉE 809 (1402. old.), GH 141 (133. old.)
 • Új parancsot adok néktek (Antifóna)
  Mandatum novum
  Bibliai szakasz: Jn 13,33–35
  Forrás: ÉE 812 (1406. old.), GH 144 (136. old.)

Nagypéntek

 • Urunk halálának emléknapja. A zsidóknál a húsvétra való előkészület napja volt (Parasceve = Előkészület). E napon nincsen szentmise, mert ma maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. A nap folyamán a templomokban lamentációt és keresztutat tartanak, a hívők pedig olvasással, templomlátogatással, csendes imádsággal töltik szabadidejüket.

  A kereszthalál órájában, délután 3 órakor (vagy koraeste) tartjuk az ünnepi istentiszteletet. Ennek részei: 1. Olvasmányok és Passió. Ünnepélyes könyörgések. 2. Hódolat a Kereszt előtt. 3. Szentáldozás.

  ######1. Olvasmányok és Passió Belépünk a templomba. Isten háza kopár, megfosztva minden ékességétől, a tabernákulum nyitva, nincs benne semmi. A pap bevonulása alatt nincs ének, csak mélységes hallgatás. Gyertyák sem égnek az oltáron. A papok a vértanúság ruhájában: piros ruhákban jelennek meg. Leborulnak az oltár lépcsőire: ez a földön való tehetetlen fekvés a legteljesebb hódolatnak jele, de egyúttal az emberiség megváltás előtti, vigasztalan állapotát is kifejezi.

  A szertartás olvasmányos része a János-Passióval fejeződik be. Annak evangéliumát olvassuk, aki végig ott állt Nagypénteken a kereszt lábánál, mint a szenvedés hűséges tanúja.

  ######Ünnepélyes könyörgések Ezek az ősi könyörgések jól illenek Jézus szavaihoz: „Amikor majd a keresztre fölemeltetem, mindenkit magamhoz fogok vonzani.” A kereszt áldásai most az Egyház könyörgései szerint mindenkire kiáradnak. A pap felszólítására magunkban imádkozunk az alábbi szándékokra, majd a pap az Egyház nevében ünnepélyesen az Atya elé terjeszti Jézus Krisztus által a kérést. 1. Az Egyházért. 2. A pápáért. 3. A püspökökért, papokért, hívekért. 4. A keresztelendő hittanulókért. 5. A keresztények egységéért. 6. A zsidókért. 7. Azokért, akik nem hisznek Krisztusban. 8. Azokért, akik nem hisznek Istenben. 9. A világi vezetőkért. 10. A szenvedőkért. — A könyörgések alatt mindannyian állunk.

  ######2. Hódolat a Kereszt előtt A mai nap szertartásának csúcspontja a kereszt, a megváltás jele előtti hódolat. Ez a szertartás igen régi, Jeruzsálem keresztényei egykor az igazi kereszt előtt hódoltak és azt megcsókolták. Hitünk tanítása szerint a keresztet az Üdvözítővel és megváltó szenvedésével való szoros kapcsolata miatt a legteljesebb tisztelet illeti.

  A pap a leleplezett keresztet az oltár elé viszi, s a papság, majd a hívők eléje járulnak, térdhajtással, liturgikus csókkal, vagy a tisztelet más jelével köszöntik megváltásunk szent eszközét. Most értünk el e nagy nap csúcspontjára. Keresztény lélek, imádd a te véres Jegyesedet, és csókodba leheld bele iránta való egész odaadásodat!

  ######3. Szentáldozás E napon a Nagycsütörtökön félrerakott szentostyát veszi magához a pap és a nép.

  ######A szentsír megnyitása Az áldozás utáni könyörgést követően magyarországi szokás szerint az Oltáriszentséget és a szent keresztet átviszik a Szentsírhoz, ott letérdelve rövid imádsággal megnyitják a szentsírt.

  A papság elvonul, a nép pedig egy ideig még Krisztus szenvedéséről szóló énekeket és Mária-siralmakat mond. Sok templomban Nagypéntek este (vagy szombat hajnalban) is virrasztást, lamentációt tartanak.

 • Hallgasd meg könyörgésemet (Traktus)
  Domine, exaudi
  Bibliai szakasz: Zs 101
  Forrás: ÉE 817 (1418. old.), GH 145 (137. old.)
 • Uram, hallottam (Traktus)
  Domine, audivi
  Bibliai szakasz: Hab 3,2.16.3
  Forrás: ÉE 818 (1419. old.), GH 146 (138. old.)
 • Krisztus engedelmes volt értünk (Traktus)
  Christus factus est
  Bibliai szakasz: Fil 2,8–9
  Forrás: PK 170. old.
 • Ments meg engem (Traktus)
  Eripe me
  Bibliai szakasz: Zs 139.
  Forrás: PK 166. old.
 • János passió (könnyebb dallamon) (Evangélium)
  Bibliai szakasz: Jn 18–19
  Forrás: PK 456. old.
 • János passió (díszesebb dallamon) (Evangélium)
  Bibliai szakasz: Jn 18–19
  Forrás: PK 171. old.
 • Ó, én népem (Impropériumok I.) (Processziós ének)
  Popule meus (Improperia I.)
  Forrás: ÉE 819 (1421. old.), GH 147 (138. old.)
 • Íme, a Keresztnek fája (Antifóna)
  Ecce lignum crucis
  Forrás: ÉE 820 (1423. old.), GH 148 (140. old.), ÉE 821 (1424. old.), ÉE 822 (1424. old.)
 • Én népem, mit tettem (Impropériumok II.) (Processziós ének)
  Popule meus (Improperia II.)
  Forrás: GH 150 (143. old.)
 • Ki alkotá a mindent (Processziós ének)
  Dum fabricator mundi
  Forrás: PK 477. old.
 • Keresztedet imádjuk, Urunk (Antifóna)
  Crucem tuam
  Bibliai szakasz: Zs 66.
  Forrás: PK 205. old.
 • Legnemesebb minden fák közt (Himnusz)
  Crux fidelis
  Dallam: Liber Usualis.
  Forrás: ÉE 823 (1425. old.), GH 149 (141. old.)
 • A Keresztet ünnepeljük (Szekvencia)
  Laudes Crucis
  Dallam: Budai Psalterium, 15. század.
  Forrás: ÉE 824 (1427. old.), GH 151 (144. old.)
 • Dicséretet hozunk (Processziós ének)
  Laudes omnipotens
  Dallam: Missale Notatum Strigoniense
  Forrás: K . old.
 • Ez az én testem (Kommunió)
  Hoc corpus
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: 1Kor 11,24.25.23.26
  Forrás: ÉE 543 (651. old.), GH 119 (112. old.)
 • Imádunk téged, Krisztus (Antifóna)
  Adoramus te, Christe
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Forrás: ÉE 825 (1429. old.), GH 152 (145. old.)
 • Elment tőlünk a mi Pásztorunk (Egyéb)
  Recessit Pastor
  Forrás: PK 213. old.
 • Ómagyar Mária-siralom (Egyéb)
  Planctus ante nescia
  Forrás: PK 482. old.
 • Elmélkedés Nagypéntekre (Nagy Szent Leó) (Elmélkedés)
  Forrás: ÉE 1118. old.

Nagyszombat

 • Nagyszombat az Úr sírban nyugovásának napja. Hajnalban a zsolozsmát (lamentációt) imádkozhatjuk. Napközben a zsolozsmán kívül más szertartás nincs. A hívő nép imádsággal, szentsír látogatással tölti a napot, szerény ebéd után a nagy virrasztásra, Húsvét szent éjszakájára készülődik. (Húsvét vigíliájának énekeit lásd a Húsvéti időnél!)

 • Elmélkedés Nagyszombatra (Nagy Szent Leó) (Elmélkedés)
  Forrás: ÉE 1120. old.

Népénekek Nagyhétre

Ájtatosságok Nagyhétre

Elmélkedések a Nagyhétre