Szentháromság ünnepe

 • Az egész liturgia célja a Szentháromság dicsérete. Minden imádságot az ő nevében kezdünk és fejezünk be; a zsoltárok végén a „Dicsőség az Atyának…” kezdetű kis-doxológiát mondjuk, a szentmisében a „Dicsőség a magasságban…” kezdetű nagy-doxológiát a Szentháromság tiszteletére. A Hiszekegy, a Sanctus, a Te Deum is a Szentháromság ünneplő dicsérete. Voltaképpen a karácsony, húsvét, pünkösd titkáért is az egész Szentháromságot illeti a hálaadás és imádás. Már a X. század óta elterjedt a szokás az Egyházban, hogy a két nagy ünnepi időszak lezárása után külön ünnepet szentelünk a Szentháromság tiszteletére.

 • Áldott légyen a Szentháromság (Introitus)
  Benedicta sit
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: vö. Tób 12,6; Zs 8,2.4
  Forrás: ÉE 572 (707. old.), GH 231 (227. old.)
 • Kyrie Pünkösdre és Szentháromság vasárnapjára (Kyrie)
  Dallam: Moldvai népi gyűjtésből.
  Forrás: ÉE 418 (459. old.), GH 535 (483. old.)
 • Áldott vagy, Uram (Graduále)
  Benedictus est
  Bibliai szakasz: Dán 3,55-56
  Forrás: ÉE 573 (708. old.), GH 232 (228. old.)
 • Alleluja. V. Áldott vagy, Uram (Alleluja)
  Benedictus est
  Bibliai szakasz: Dán 3,52
  Forrás: ÉE 573 (709. old.), GH 233 (228. old.)
 • Áldott legyen Isten (Offertórium)
  Benedictus sit Deus
  Dallam: Recitatív tónus.
  Bibliai szakasz: vö. Tób 12,6; Dán 3,55
  Forrás: GH 234 (229. old.)
 • Áldott legyen az Úristen (Offertórium Parafrázis)
  Benedictus sit Deus
  Bibliai szakasz: vö. Tób 12,6; Dán 3,55
  Forrás: GH 234 (229. old.)
 • Áldjuk a mennynek Istenét (Kommunió)
  Benedicamus Deum
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: vö. Tób 12,6; 13,2.3.4.6
  Forrás: ÉE 574 (709. old.), GH 235 (230. old.)

Népénekek a Szentháromságról

Elmélkedések Szentháromság ünnepére

Úrnapja

 • Főünnep, fehér.

  A Szentháromság vasárnapját követő csütörtököt az Egyház annak a titoknak ünneplésére szenteli, hogy a kenyér és bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az Isten-embernek teste és vére, istensége és embersége, valójában, igazán és lényegileg jelen van. (Magyarországon ez idő szerint a rákövetkező vasárnap tartjuk.)

  Krisztus maga adta tudtul egy látomásban lüttichi szent Juliannának kívánságát, hogy szeretetének ezen titkát egyházi ünneppel is dicsőítsék. IV. Orbán pápa 1264-ben rendelte el ezt az ünnepet, s az ő megbízásából Aquinói Szent Tamás írta meg a liturgikus szövegeket és a nap csodálatos szekvenciáját, a Lauda Siont-t. Az Oltáriszentség alapítása nagycsütörtökön történt. Minthogy azonban akkor Krisztus húsvéti misztériumának sokszoros ajándéka között oszlik meg figyelmünk, s az ünnep fényét már az Úr szenvedése árnyékolja, a húsvéti idő lejártával, szintén csütörtöki napon, az Egyház külön ünneppel ad hálát ezért az ajándékért, s kéri az eucharisztikus Jézus Krisztus áldásait minden hívő életére.

 • Táplálta őket (Introitus)
  Cibavit eos
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 80;17.2.3.11
  Forrás: ÉE 575 (712. old.), GH 236 (231. old.)
 • Mindenek szemei (Graduále)
  Oculi omnium
  Bibliai szakasz: Zs 144,15-16
  Forrás: ÉE 576 (713. old.), GH 237 (232. old.)
 • Alleluja. V. Az én testem (Alleluja)
  Caro mea
  Bibliai szakasz: Jn 6,56-57
  Forrás: ÉE 576 (714. old.), GH 238 (233. old.)
 • Dícsérd, Sion, Megváltódat (Szekvencia)
  Lauda, Sion
  Dallam: Budai Psalterium, XV. század, kissé egyszerűsítve.
  Forrás: ÉE 577 (714. old.), GH 239 (233. old.)
 • Az Úr papjai (Offertórium)
  Sacerdotes Domini
  Dallam: Recitatív tónus.
  Bibliai szakasz: Lev 21,6.8
  Forrás: GH 241 (235. old.)
 • Aki eszi (Kommunió)
  Qui manducat
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Jn 6,57; Zs 22
  Forrás: ÉE 596 (748. old.), GH 325 (308. old.)
 • Az úrnapi körmenet (Egyéb)
  Forrás: ÉE 717. old.

Népénekek az Oltáriszentségről

Ájtatosságok az Oltáriszentségről

Elmélkedések Úrnapjára

Jézus Szíve

 • Főünnep, fehér.

  Az ünnep tárgya:

  1. Jézus Szíve, amennyiben a második isteni Személlyel való titokteljes egyesüléssel isteni, és ezért imádásra méltó Szív;
  2. Jézus Szíve, mint Jézus istenemberi szeretetének székhelye és forrása, amellyel mennyei Atyja és az emberek iránt viseltetik;
  3. Jézus mindenekfeletti szeretete, ki szívéből merítette az erőt mindarra, ami lelkünk üdvözítésére végbevitt és visz most is mennyei dicsőségében és a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
 • Szent Szívének gondolata (Introitus)
  Cogitationes Cordis
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 32,11.19.1.12.18.19
  Forrás: ÉE 580 (720. old.), GH 242 (236. old.)
 • Édes és igaz az Úr (Graduále)
  Dulcis et Rectus
  Bibliai szakasz: Zs 24,8-10
  Forrás: ÉE 581 (721. old.), GH 243 (237. old.)
 • Alleluja. V. Vegyétek magatokra igámat (Alleluja)
  Tollite jugum meum
  Bibliai szakasz: Mt 11,29
  Forrás: ÉE 581 (721. old.), GH 244 (237. old.)

Népénekek Jézus Szívéről

Ájtatosságok Jézus Szívéről

Elmélkedések Jézus Szíve ünnepére

Templomszentelés

Népénekek Templomszentelésre

Elmélkedések Templomszentelés ünnepére

Krisztus Király ünnepe

 • Krisztus Király ünnepe (Főünnep, fehér)

  ######Az ünnep tartalma

  „Tiéd az elsőség…” énekeljük a Messiásnak a 109. zsoltárban.

  1. Az Atya mindent Krisztusban teremtett az égen és a földön, a láthatókat és láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket, hatalmasságokat; minden őáltala és őérette teremtetett. Krisztus tehát a Fő és a Király A TEREMTÉS JOGÁN.
  2. Benne van megváltásunk az ő vére által… ő a Testnek, az Egyháznak feje. Tehát Krisztus a Fő, a Király a szent vére árán szerzett MEGVÁLTÁS JOGCÍMÉN.
  3. Krisztus e kettős jogon urunk, törvényhozónk, mégpedig az egyes embernek éppúgy, mint a társadalomnak. Uralmát azonban nem erőszakkal akarja megvalósítani, hanem szeretetteljes vonzásával, hogy szabad akarattal ismerjük el felszabadító uralmát. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Ez az ünnep évről évre hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok fölött való felséges és FELTÉTLEN URALMÁT.
  4. Isten úgy akarta, hogy Krisztus fősége és uralma a történelem végén nyilvánuljon ki világosan. AZ UTOLSÓ ÍTÉLETEN ő lesz a Bíró, aki mindent összefoglal és átad az Atyának.

  ######Az ünnep története

  Krisztus Király ünnepét XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, Mindenszentek előtti vasárnapra, hogy az elpogányosodó korban, a hamis szabadosság lázongásai között az Egyház tagjait Krisztus főségének elismerésére hívja. Az ünnepet a II. Vatikáni Zsinat után áthelyezték ádvent előtti utolsó vasárnapra. Ezzel az Egyház azt emeli ki liturgiájában, hogy Krisztus királysága, mely láthatatlanul állandóan megvalósul az ő híveiben („Isten országa bennetek van”) az idők végén láthatóan is megjelenik és az emberiség történelmi útját teljessé teszi, annak értelmet ad.

 • Az ő országa (Introitus)
  Potestas eius
  Dallam: gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Dán 7,14; Zs 71,2.11
  Forrás: ÉE 585 (730. old.), GH 250 (242. old.)
 • Uralkodik (Graduále)
  Dominabitur a mari
  Bibliai szakasz: Zs 71,8.11
  Forrás: ÉE 586 (731. old.), GH 251 (243. old.)
 • Alleluja. V. Az ő hatalma (Alleluja)
  Potestas eius
  Bibliai szakasz: Dán 7,14
  Forrás: ÉE 586 (731. old.), GH 252 (243. old.)
 • Újjongjatok az Istennek (Offertórium)
  Jubilate Deo, omnis
  Dallam: Recitatív tónus.
  Bibliai szakasz: Zs 99,2.3.5
  Forrás: GH 256 (247. old.)
 • Újjongjatok, minden földek (Offertórium Parafrázis)
  Jubilate Deo, omnis
  Bibliai szakasz: Zs 99,2.3.5
  Forrás: GH 256 (248. old.)
 • Királyként trónol (Kommunió)
  Sedebit Dominus
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 28,10.11; Zs 28
  Forrás: GH 253 (244. old.)
 • Dicsérjük, hívek, lelkesen (Himnusz)
  Dallam: Budai Psalterium, XV. század.
  Forrás: ÉE 137 (213. old.)
 • Örök Atyának egy Fia (Népének)
  Dallam: Cantus Catholici.
  Forrás: ÉE 138 (214. old.)
 • Úr Jézus, legszebb életút (Népének)
  Dallam: Lber Usualis.
  Forrás: ÉE 140 (216. old.)
 • Ó édes Jézus, ég és föld (Népének)
  Dallam: Gimesi gyűjtemény.
  Forrás: ÉE 141 (217. old.)
 • Üdvözlégy, nagy Király (Népének)
  Dallam: Cantus Catholici.
  Forrás: ÉE 139 (215. old.)

Népénekek Krisztus Király ünnepére