Ádventi "Szentcsaládjárás"

Részletek

Ájtatosságok ádventre
Egyéb
Forrás: ÉE 1019. oldal

Magyarázat

Sokhelyütt szokás, hogy Ádvent utolsó hetében a hívők kisebb csoportjai házaknál vagy a templomban közös imádsággal, énekkel, elmélkedéssel készülnek a Karácsonyra. Rendszerint a szállást kereső Szentcsalád képét viszik el, minden nap más családhoz, s a kép feldíszített helyen ott marad a következő estéig. Éberségünk jeleknt szép, ha egész nap gyertya ég előtte, e napon a család misére megy, elvégzi a karácsonyi gyónását, s a családtagok külön-külön is imádkoznak a szentkép előtt. Este azután átviszik a következő házhoz.

Felhasználási javaslat

A közös imádság rendje helyenként eltérő hagyományokhoz igazodik. Végezhetjük az „Ó-antifóna” ájtatosságot, vagy ádventi zsolozsmát is. Az imádság általános keretére alább adunk egy lehetséges mintát.

Kotta

Kezdőének.

A szentképet hozó így köszönt be: Békesség e háznak és minden benne lakónak! Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet, s vele fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását, szent anyjának, Máriának alázatosságát, Szent Józsefnek tisztaságát és szolgáló lelkületét.
A házigazda eképp fogadja a képet: Hogyan lehet az, hogy az én Uram anyja jön hozzám? Hogyan érdemlem én meg, hogy Teremtőm és Megváltóm, akit az egész világ nem tud befogadni, az én szerény otthonomban vegyen szállást? Szeretettel és tisztelettel fogadlak, ó Jézusom, szent anyáddal, Máriával és a szent Szűz jegyesével, a te tiszteletreméltó gyámoddal, Józseffel együtt. Hozzál e ház lakóinak lelki megvilágosodást, tisztulást, szent örömet és békességet, hogy méltó szívvel várjuk a Karácsony ünnepét.

Ezután elhelyezik a képet, gyertyát gyújtanak előtte, majd a Szentírás olvasásával, ádventi énekekkel és imákkal, az örvendetes olvasó egy tizedének elmondásával vagy az „Ó-antifóna” ájtatossággal, zsolozsmával virrasztanak. Az imádság végén a családfő könyörgést mond:

V. Mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
R. És a te Üdvösségedet add meg nekünk!
V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
R. És az én kiáltásom jusson eléd!

Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Isten, hogy mi, akik imádandó szent Fiad születését várjuk, egykor örvendezéssel nyerjük el örökkévaló ajándékait is, ki él és uralkodik mindörökkön örökké. — R. Ámen!

Most Szűz Mária tiszteletére elénekeljük a Magnificatot, vagy más ádventi Mária-éneket, majd a család egy másik tagja könyörgést mond:

V. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!
R. Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által, szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által, a feltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. — R. Ámen!

Végül az előző gazda (a szentkép hozója) áldást mond:

Ádventjének megvilágosító erejével szenteljen meg titeket az Isten! — R. Ámen!
Szabadítson meg a vétkek bilincseitől, hogy rettegés nélkül várjátok második eljövetelét! — R. Ámen!
Nyugodalmas jó éjszakát és boldog véget engedjen nekünk a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! — R. Ámen!

Ádventi záróének után távoznak.