A vezeklők visszafogadása

Nagycsütörtök
Egyéb
Forrás: PK 73. oldal

Az Egyház hajdan a böjtidő végén, Nagycsütörtökön fogadta vissza a nyilvános bűnösöket a közösségbe. Ennek emlékére ezen a napon közös bűnbánati liturgiát tarthatunk.

Kotta

Kezdőének: Ne szállj perbe énvelem

Könyörgések

A pap könyörgést mond (az alábbiakat végig, vagy azokból választva):

Könyörögjünk! Hallgasd meg, Urunk, esdeklésünket és könyörülj azokon, kik előtted bűnvallást tesznek, hogy bár lelkiismeretük vádoló szava elítéli őket, a te kegyelmed megbocsátó irgalma nyújtson feloldozást. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R. Ámen!

vagy:

Könyörögjünk! Add meg, kérünk, Urunk, nekünk, szolgáidnak az igaz bűnbánattartás gyümölcsét, hogy az Egyház kegyelmi közösségébe, melynek épségétől vétkezve elszakadtak, most bocsánatot nyerve, visszakerüljenek. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R. Ámen!

vagy:

Könyörögjünk! Isten, kinek tulajdona a könyörület és az irgalom, fogadd könyörgésünket, hogy bennünket, és minden szolgádat, akiket a vétkek lánca nyűgöz, kegyesen feloldozzon könyörületességed. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R. Ámen!

vagy:

Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Isten, ki szomjazó népednek a sziklából élő vízforrást fakasztottál, fakaszd kemény szívünkből is a töredelem könnyeit, hogy bűneinket megsirassuk, és a te irgalmadból a bűnbocsánatot elnyerhessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R. Ámen!

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 2,1–11)

Vagy más alkalmas szentírási szakasz.

Testvérek! Nincs tehát mentség számodra, bárki légy, te ember, aki ítélkezel: mert azáltal, amivel mást elítélsz, önmagadat ítéled el, mivel te, aki ítélkezel, hasonlókat cselekszel. Márpedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazság szerint éri azokat, akik ilyeneket tesznek. Vagy azt véled, te ember, hogy megmenekülsz az Isten ítélete elől, amikor megteszed azokat, amikért elítélsz másokat, kik ilyeneket cselekszenek? Avagy megveted jóságának, türelmé-nek és hosszantűrésének gazdagságát s nem veszed észbe, hogy az Isten kegyessége a bűnbánatra vezérel? Pedig konokságod és töredelmetlen szíved által haragot halmozol magadra, a haragnak és az Isten igazságos ítélete megnyilvánulásának a napjára, s ő majd megfizet kinek-kinek a cselekedetei szerint: örök élettel azoknak, kik a jócselekedetekben való kitartásukkal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, haraggal és bosszúval a viszálykodóknak és azoknak, akik nem engedelmeskednek az igazságnak, hanem hisznek a gonoszságnak. Gyötrelem és szo-rongatás minden emberi léleknek, aki gonoszat cselekszik, első-sorban a zsidóknak, azután a görögöknek; viszont tisztesség, di-csőség és béke mindenkinek, aki jót cselekszik, elsősorban a zsi-dóknak, azután a görögöknek. Mert nincs személyválogatás az Is-tennél. Ez az Isten igéje. — Istennek legyen hála.

A hét bűnbánati zsoltár (részletek)

Felváltva imádkozzuk, például a páratlan verseket a pap és a ministránsok, a páros verseket a hívők. Az antifónát közösen mondjuk.

Antifóna: NE EMLÉKEZZÉL MEG, URAM, BŰNEINKRŐL, ÉS NE BÜNTESS MINKET VÉTKEINK MIATT; TÉRÍTS MEG MINKET, SZABADÍTÓ ISTENÜNK, ÉS FORDÍTSD EL RÓLUNK HARAGODAT!

6. zsoltár
Uram, ne büntess engem haragodban, *
ne sújtsál engem felindulásodban.
Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok, *
gyógyíts meg, Uram, mert megrendült az én lelkem.
Térj hozzám, Uram, és mentsd ki lelkemet, *
szabadíts meg engem irgalmasságodért.
Mert nincs, aki a holtak közt megemlékeznék rólad, *
a sírban pedig ki ad néked hálát? ANT.

Rövid csendet tartunk.

31. zsoltár
Boldogok, akiknek az Úr megbocsátja bűneit, *
akiknek elfödi gonoszságát.
Vétkeimet föltárom, Uram, neked, *
és gonoszságomat nem rejtegetem előtted.
Vádolom magamat gonoszságomért az Úr előtt, *
mert ő az, ki elengedi bűneim gyalázatát.
Ezért imádkoznak, Uram, hozzád a szentek, *
hozzád kiáltanak a kellő időben.
Bizony, ha úgy vannak is, mint a vízözönben, *
nem éri el annak árja.
Az Úr csapásai lesújtanak a bűnösökre, *
de irgalmasság veszi körül azokat, kik az Úrban bíznak. ANT.

Rövid csendet tartunk.

37. zsoltár
Uram, ne büntess engem haragodban, *
ne sújtsál engem felindulásodban.
Mert a te nyilaid átvertek engem, *
reám nehezedett a te kezed.
Nincs már semmi épség tagjaimban a te haragod miatt, *
bűneimnek tudatában nem lelnek már csontjaim sem békét.
Nyomorult vagyok én, végsőkig megalázott, *
mind egész nap szomorúan járok.
Uram, teelőtted van minden óhajtásom, *
előtted nincsen rejtve szívbeli sóhajtásom.
Ne hagyj el engem, én Uram, Istenem, *
és ne távozz el tőlem! ANT.

Rövid csendet tartunk.

50. zsoltár
Könyörülj rajtam, Isten, *
a te nagy irgalmasságod szerint.
És a te könyörületednek sokasága szerint *
töröld el az én gonoszságomat.
Moss meg engem teljességgel az én gonoszságomból, *
és bűnömből tisztíts meg engem.
Mert ismerem az én gonoszságomat, *
és szemem előtt van az én bűnöm mindenkor.
Ellened, csak teellened vétkeztem, *
és gonoszat cselekedtem a te színed előtt.
Hogy igaznak találtassál beszédedben, *
és győzedelmesnek ítéletedben.
Mert íme, már gonoszságban fogantattam, *
és bűnben fogadott engem anyám.
Pedig te a szívnek igazságát szereted, *
és bölcsességednek titkait kinyilatkoztattad nékem.
Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, *
moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek.
Engedd, hogy örömet és vigasságot halljak, *
hogy örvendezzenek megalázott csontjaim.
Fordítsd el orcádat bűneimtől *
és töröld el minden gonoszságomat.
Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, *
és az igaz lelket újítsd meg bensőmben!
Ne vess el engem orcád elől, *
és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
Add vissza nekem a te üdvösségednek örömét, *
és készséges lélekkel erősíts meg engem!
Hadd tanítsam meg a bűnösöket a te utaidra, *
és az istentelenek majd megtérnek hozzád.
Szabadíts meg engem a vértől, Isten, én üdvösségemnek Istene *
és nyelvem magasztalni fogja igazságodat.
Uram, nyisd meg ajkamat, *
és szám a te dicséretedet hirdeti.
Mert nem az áldozatban gyönyörködöl, *
és hiába hozok égőáldozatot, nincsen az tetszésedre.
A töredelmes lélek az Istennek tetsző áldozat, *
a megtört és alázatos szívet, ó Isten, meg nem veted.
Cselekedj kegyesen, Uram, Sionnal jóakaratod szerint, *
hogy megépüljenek Jeruzsálemnek falai.
Akkor elfogadod az igazság áldozatát, +
az ajándékokat és az égőáldozatot, *
akkor visznek majd oltárodra áldozati állatot. ANT.

Rövid csendet tartunk.

101. zsoltár
Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet, *
és kiáltásom jusson eléd.
Ne rejtsd el orcádat előlem, *
szorongatásom napján hajtsd hozzám füledet.
Lehanyatlottak napjaim, mint az árnyék, *
s én, mint a széna elszáradtam.
De te, Uram, örökké megmaradsz, *
és a te emlékezeted nemzedékről nemzedékre.
Te fölkelvén könyörülsz Sionon, *
mert ideje, hogy rajta könyörülj, mert eljött az idő.
Mert fölépíti az Úr Siont, *
és megjelenik dicsőségében.
Az alázatosak imájára az Úr letekint, *
és meg nem utálja azok könyörgését.
Írassék föl mindez a jövendő nemzedéknek, *
hogy a nép, amely majd születik, dicsérje az Istent! ANT.

Rövid csendet tartunk.

129. zsoltár
A mélységből kiáltok hozzád, ó Uram, *
Uram, hallgasd meg az én szómat.
Legyen a te füled figyelmes *
az én könyörgésemnek szavára.
Ha a gonoszságokat számon tartod, Uram, *
Uram, ki áll meg akkor teelőtted?
De nálad kegyelem vagyon, *
és a te törvényed miatt reménykedem benned, Uram.
Reménykedik az én lelkem az ő igéjében, *
az én lelkem az Úrra várakozik.
Miként virrasztó a hajnal jöttére, *
várakozzék az Úrra Izrael!
Mert az Úrnál az irgalmasság, *
és bőséges őnála a szabadítás!
És ő szabadítja meg Izraelt *
mind az ő gonoszságaiból. ANT.

Rövid csendet tartunk.

142. zsoltár
Uram, hallgasd meg imádságomat, *
figyelmezz könyörgésemre a te hűséged szerint.
Add, hogy meglássam irgalmasságodat, *
mert benned bizakodom.
Mutasd meg nekem az utat, amelyen járjak, *
mert hozzád emelem az én lelkemet.
Taníts meg, hogy akaratodat cselekedjem, *
a te jó lelked vezessen engem az igaz földre! ANT.

Ezután lelkiismeretvizsgálatot végzünk.

Esedezés

Letérdelünk.

V. Uram, irgalmazz nekünk!
R. Uram, irgalmazz nekünk!
V. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
R. Krisztus, kegyelmezz nekünk!
V. Uram, irgalmazz nekünk!
R. Uram, irgalmazz nekünk!
V. Krisztus, hallgass minket!
R. Krisztus, hallgass minket!
V. Krisztus, hallgass meg minket!
R. Krisztus, hallgass meg minket!

V. Mennybéli Atyaisten:
R. Irgalmazz nekünk!
V. Megváltó Fiúisten:
R. Irgalmazz nekünk!
V. Szentlélek Úristen:
R. Irgalmazz nekünk!
V. Szentháromság egy Isten:
R. Irgalmazz nekünk!

V. Szűz Mária, Isten Anyja:
R. Könyörögj értünk!
V. Szent Mihály főangyal:
R. Könyörögj értünk!
V. Keresztelő Szent János:
R. Könyörögj értünk!
V. Szent Péter és Pál apostol:
R. Könyörögjetek értünk!
V. Istennek minden szentjei:
R. Könyörögjetek értünk!

V. Légy irgalmas hozzánk:
R. Ments meg, Uram, minket!
V. Megtestesülésed titka által:
R. Ments meg, Uram, minket!
V. Szent halálod és feltámadásod által
R. Ments meg, Uram, minket!
V. Az ítélet napján:
R. Ments meg, Uram, minket!

V. Mi bűnösök:
R. Kérünk téged, hallgass meg!
V. Hogy irgalmasságod védelmezzen:
R. Kérünk téged, hallgass meg!
V. Hogy minket az igaz töredelemre indíts:
R. Kérünk téged hallgass meg!
V. Hogy a bűnbánóknak a bocsánat ajándékát juttasd:
R. Kérünk téged hallgass meg!
V. Hogy minket a jóban megtarts:
R. Kérünk téged hallgass meg!
V. Hogy Egyházadat a bűnbánat által a szeretetben erősítsd:
R. Kérünk téged hallgass meg!
V. Hogy a bűnösöket és a hitetleneket a megtérésre elvezesd:
R. Kérünk téged hallgass meg!

V. Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
R. Kegyelmezz nekünk!
V. Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit:
R. Hallgass meg minket!
V. Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit: R. Irgalmazz nekünk!

V. Üdvös parancsoktól intve, és isteni tanítással oktatva merészelünk így imádkozni:
R. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól.

A pap ünnepélyes könyörgést mond a térdelő hívek fölé kiterjesztett karral:

Isten, az emberi nemnek jóságos Alkotója és irgalmas Megújítója! Ki a Sátán irigysége folytán az örök élet reménységéből kivetett embert egyszülött Fiad vére árán visszaváltottad, keltsd életre most bűnbánó szolgáidat! Mert te nem akarod halálukat, és nem hagyod el azokat sem, akik elhagytak téged. Fogadd hát magadhoz a megtérőket! Indítsanak irgalomra, Urunk, a bűnbánat könnyei és sóhajai! Te gyógyítsd sebeiket, te nyújtsd ki segítő kezedet az elesetteknek! Ne engedd, hogy Egyházad testének egyetlen tagját is elveszítse, ne engedd, hogy nyájad fogyatkozást szenvedjen, ne örvendhessen a gonosz Ellenség családodnak vesztesége fölött, ne vehesse birtokba a második halál azokat, kik az üdvösség fürdőjéből már újjászülettek! Eléd öntjük, Urunk, az esdeklő imákat, a te elődbe szívünknek sírását: légy kegyelmes a bűneiket megvallók iránt! Add, hogy úgy sirassák meg még halandó földi életükben vétküket, hogy az ítélet félelmetes napján az örök kárhozatra szóló ítéletet majd elkerüljék! Ne ismerjék meg a sötétség rettenetét, ne ismerjék meg a lángok sistergését, a tévelygés útjairól a megigazultság ösvényére visszatérve többé ne sebezze őket a bűn, hanem sértetlen maradjon az, amit kegyelmed alkotott és amit irgalmad megújított bennük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. R. Ámen!

Bűnvallás

Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz!

V. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
R. Ámen!
V. Bűneink elengedését, feloldozását és bocsánatát adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
R. Ámen!

Itt a pap figyelmezteti a jelenlévőket, hogy a bűnbánati ájtatosság nem mentesíti a hívőt a halálos bűnök egyéni meggyónásának kötelessége alól.

Hálaadó ének: Az Úristent magasztalom

Elbocsátó áldás

A pap a nép fölé kiterjesztett karral imádkozza:

V. Urunk, Jézus Krisztus, aki megadta Péternek a bűnök feloldozásának hatalmát, vezessen el benneteket az Egyház szentségi szolgálata által a kegyelem teljességéhez.
R. Ámen!
V. Ő javítsa ki bennetek azt, amit a bűn elrontott, s őrizze meg azt, amit a kegyelem bennetek létrehozott.
R. Ámen!
V. Adja meg végtelen irgalmával, hogy ítélőszéke előtt majd tisztán jelenjetek meg s elnyerjétek az örök életet.
R. Ámen!
V. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: Az Atya, a Fiú † és a Szentlélek.
R. Ámen!

V. Menjetek békével.
R. Istennek legyen hála!