Üdvünknek boldog ünnepe

Magnum salutis gaudium
Virágvasárnap
Himnusz
Népénekek Nagyhétre
Himnusz
Forrás: ÉE 801 (1391. oldal), GH 124 (118. oldal)

A pap és kísérete ünnepélyesen az előkészített ágakhoz vonul. A „városon”, a szentélyen kívül gyülekezünk, hogy pálmákkal, zöld gallyakkal, virágzó ágakkal és barkákkal kísérjük majd be az Urat.

A templom egy megfelelő helyén (mellékoltárnál, kápolnában, vagy a főoltár előtt), vagy ha lehet, a templomon kívül előkészítik a zöldellő és virágzó ágakat. A pap a szertartást piros palástban (pluviáléban) végzi, melyet a körmenet után miséző ruhára (kazulára) vált át. A körmeneti himnusz 12 versszakból áll. A himnuszt alább — az egyes stációknak megfelelően — szakaszokra osztjuk. Ha a helyi viszonyok indokolják, másképpen is tagolható. Kivonulás közben e körmeneti ének 1–5. versszakát énekeljük, majd az egyes stációk között a további versszakokat.

Kotta

(1) Üdvünknek boldog ünnepe!
Ujjongnak mind a századok:
Jézus, megváltó Istenünk
világnak gyógyulást hozott.

(2) Hat nap, hogy Húsvét eljövend,
Betániába látogat,
hol Lázárt sírból kelti fel,
ki negyednapja volt halott.

(3) Drága kenettel gazdagon
siet az Úrhoz Mária,
Krisztusnak lábát megkeni,
s könnyekkel bőven öntözi.

(4) S hogy megtörténtek mindezek,
Jézus, ki legfőbb Mesterünk,
szamárcsikóra ülve fel
Jeruzsálembe érkezik.

(5) Isten kegyelme mily csodás!
Jósága hozzánk végtelen!
Kicsiny szamáron jön közénk,
ki a világot alkotá!

I. Stáció — Az ágak megáldása és kiosztása. Ének az ágak kiosztása alatt: Hozsanna Dávid Fiának. Ezután a körmenet elindul:

A 6–7. versben idézett próféta szava: „Örvendj, Sion lánya, ujjongjál, Jeruzsálem gyermeke, íme jön hozzád Királyod, az Igaz, az Üdvözítő, szegény ő, szamáron ül, a szamárnak csikóján.” (Zak 9,9)

(6) Így szólt Lélekkel ihletett
próféta ősi szózata:
„Sion leánya, vigadozz,
ujjongó szívvel várakozz.

(7) Urad, királyod íme jő,
nézd, mily szerény, mily egyszerű,
szamáron ülve trónol Ő:
türelmes és kegyes király!”

(8) A pálmafák friss ágait,
zöld fák levágott lombjait
lengetve mennek mind elé,
s köszöntik az örök Királyt.

II. Stáció — az ágak leterítése. Ének: Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak. Ezután a körmenet tovább halad:

(9) Ujjong körötte nagy tömeg,
s Lélekkel telve így kiált:
„Hozsanna néki, üdv legyen
Dávid Fiának szüntelen!”

(10) Levetvén íme köntösük
elé a földre fektetik,
mások, hogy díszes út legyen,
hintik virágok szirmait.

III. Stáció — a ruhák leterítése. Ének: Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén. Ezután a körmenet tovább halad:

Az ének 12. verse kibővíti a körmenet értelmét: az egész emberiség az örök cél, a mennyország felé tart, melynek kapuját a szent kereszt nyitotta meg. Megkezdődött és az utolsó napig folytatódik bevonulásunk a Mennybe. Így a földi körmenetből égi körmenet lesz.

(11) Forrong a város nyugtalan,
mert hallja hírét jöttinek,
de méltón zengik énekét
seregben mind a gyermekek.

(12) Ha majd Bíróként újra jő,
menjünk mi is az Úr elé,
az üdv pálmáját lengetvén
szívünkben zengjük énekét.

IV. Stáció — hódolat Krisztus Király előtt. Ének: Dicsőség és dicséret tenéked. Ezután zárókönyörgés következik, majd elkezdődik a szentmise.